tse belgesi

  İlgili bölümler “D.Ö.F. İstek Formu”nda belirtilen eksikliklerin yapılması doğrultusunda gerekirse düzenledikleri iyileştirme planlarının kopyasını beş (5) iş günü içinde Tetkik Kuruluna iletir.      Tetkik Kurulu, kendisine verilen iyileştirme planını belirtilen işlem tamamlanma tarihini esas alarak, kayda alır.      Yapılan tetkik sonunda hazırlanan İç Tetkik Raporu Yönetim Temsilcisi tarafından, bölüm müdürü/sorumlusu ve Genel Müdüre […]

iso 9001

   Tetkikçiler yaptığı tetkikler sırasında tarafsız kalmak zorundadır ve tetkik edilen birimleri lüzumsuz maliyet artışına sebep olacak yaptırımlara zorlamamalıdır.    Tetkik kurulu tarafından Kalite Sisteminin oluşturulan Yılı İç Tetkik Planı”na göre en az yılda 1 defa olmak üzere genel tetkik uygulanır.   Yıllık İç Tetkik Planı, Yılı İç Tetkik Planı Formu” kullanılarak Tetkik Kurulu tarafından hazırlanır […]

iso belgesi nasıl alınır

AMAÇ Kuruluş, iç tetkiklerin organize edilmesi için prosedür oluşturulmasıdır. UYGULAMA ALANI Prosedür, iç tetkiklerde uygulanır. SORUMLULUKLAR Bu prosedürün yürütülmesinden Genel Müdür, Yönetim Temsilcisi, Müşteri Temsilcisi, İmalat Sor, Satınalma Sor.  Muhasebe İdari İşler Sorumlusu, sorumludur.  TANIMLAR  Kalite Sistem Tetkiki : Dokümante edilmiş kalite sistemi ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının, planlanan düzenlemelere uyup uymadığının ve amaca ulaşmak […]

iso belgesi nasıl alınır

        .Her bölüm müdürü kendi ön arşivinde oluşan içinde bulunduğu yılın kayıtlarını bir sonraki yılın aralık ayında  genel arşive teslim eder. (Örn: 2010 yılı kayıtları, 2011 yılının aralık ayında arşive teslim edilecektir.)    .Genel arşive giren kayıtlar, kayıt kontrol listesinde belirtilen sürelerde saklandıktan sonra imha edilir. .Kuruluşta kayıtların düzenli olarak yazılması, muhafazası, gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlamak […]

iso belgesi nasıl alınır

AMAÇ ’nin kalite yönetim sisteminde yer alan kayıtları tanımlamak, bu kayıtların uygulanmasını ve güvenilir bir kayıt yapısının varlığını kontrol edecek bir prosedür oluşturmaktır. UYGULAMA ALANI Prosedür, kuruluşta oluşan ve kullanılan kayıtların kontrolünde uygulanır. SORUMLULUKLAR Bu prosedürün uygulanmasından Genel Müdür, Yönetim Temsilcisi,Müşteri Temsilcisi, İmalt Sor, Satınalma Sor. Muhasebe İdari İşler Sorumlusu, Sekreter sorumludur. ANIMLAR Kayıt : […]

iso belgesi nasıl alınır

İzleme ve Ölçme : Müşteri Memnuniyet ve Beklenti Anketleri yapılmakta sonuçları YGG’de değerlendirilmektedir. Kuruluş içi kalite tetkikleri ilgili plan doğrultusunda bağımsız ve eğitim almış tetkikçiler tarafından gerçekleştirilip raporlanmaktadır. Proses Performansları İzleme Tablosu  Uygun olmayan ürün- hizmet kontrolü ile ilgili prosedür oluşturulmuştur. Veri analizleri; satış ciroları, müşteri memnuniyeti,düzeltici ve önleyici faaliyetler ve tedarikçi performanslarını içermektedir. Kalite […]

iso 9001

Ürün hizmet gerçekleştirmenin planlanması : Kuruluş hizmet gerçekleştirme için ihtiyaç duyulan prosesleri planlamaktadır. PR.06 Üretim Planlama Prosedürü SŞ.02 Üretim Prosesi Süreç Şeması Müşteri ile ilişkili prosesler : SŞ.01 Satış Prosesi Süreç Şeması Satınalma : SŞ.03 Satınalma Prosesi Süreç Şeması  bünyesinde satın alınan hammadde-ekipman ve malzemeler Satınalma Sorumlusu kontrolü ve onayı ile kullanılmaktadır. Satınalma dokümanlarında satınalınan […]

iso belgesi nasıl alınır

Kuruluş, Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için gerekli kaynakları sağlamaktadır. Hizmet kalitesini etkileyen işleri yapan personelin eğitim,öğretim,beceri ve deneyim açısından yeterliliği sağlanmaktatır. 2012 yıllık eğitim planı oluşturulmuş ve yayınlanmıştır.PL.01 Kuruluş verilen hizmetin şarlarına uygunluğun sağlanması için ihtiyaç duyulan alt yapıyı sağlamakta ve sürdürmektedir. Kuruluş verilen hizmetin uygunluğunun sağlanması için ihtiyaç duyulan uygun […]

ıso kalite belgesi

Yönetimin Taahüdü : Üst yönetim, kalite politikası oluşturarak, kalite hedefleri koyarak  yönetimin gözden geçirmesini yaparak,  kalite yönetim sisteminin uygulanmasını, sürekli iyileştirilmesini ve devamlılığını sağlamaktadır.   Müşteri Odaklılık: Kuruluş müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri şartlarının belirlenmesi ve bunların gereklerinin yerine getirilmesi için Müşteri Memnuniyet ve Beklenti Anketleri düzenlemekte sonuçları YGG’de değerlendirilmektedir.   Kalite Politikası : Üst yönetim, […]

iso belgesi nasıl alınır

Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler ve organizasyondaki uygulamaları belirlenmiştir.Prosesler arası etkileşim kalite el kitabında tanımlanmıştır.Proses Performansları PL.03 ile izlenmekte ve analiz edilmektedir. Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu, kalite politikası,kalite hedefleri,standartın öngördüğü prosedürler(Doküman Kontrolü PR.01,Kayıtların Kontrolü PR.02…)ve diğer kalite kayıtlarını içermektedir.Doküman Kontrolü için prosedür oluşturulmuş, dokümanların yayını,revizyon durumu,dağıtımı ve güncelliğini yitirmiş dokümanların sistemden kaldırılması tanımlanmıştır(PR.01). […]

iso belgesi nasıl alınır

1. AMAÇ Bu talimatın amacı, nda yürütülen Makine Bakım-Onarım faaliyetlerini açıklamaktır.   2. SORUMLULUK Bu talimatın uygulanmasından İmalat Sorumlusu sorumludur. 3. UYGULAMA   3.1. Bakım Prosesi 3.1.1.nda  makinelere yapılacak olan bakımların içeriklerini ve periyotlarını gösterir Makine Bakım-Uygulama Planı hazırlanmıştır. Makine Bakım-Uygulama Planları İmalat Sorumlusu tarafından onaylanmıştır. Makine Bakım-Uygulama Planları, bakım yapılacağı zaman birinci öncelikte referans […]

iso belgesi nasıl alınır

 kalite politikasında da belirtildiği gibi sürekli iyileştirmeyi yaşam tarzının bir parçası olarak görmektedir. Hedefler ile potansiyel iyileştirilebilecek konular tespit edilmekte ve bu konular sürekli iyileştirme planlarıyla uygulamaya geçirilmektedir. İyileştirme girdilerinde tüm çalışanların ve müşterilerimizin fikirleri göz önünde bulundurulmaktadır.  Kalite Yönetim Sistemimizin sürekliliğini ve gelişmesini sağlamak amacıyla; kaliteyi olumsuz yönde etkileyen unsurların düzeltilmesi ve gerekli önleyici […]

iso belgesi nasıl alınır

Satınalınan hammadde ve malzemeleri sipariş formu üzerinden Satınalma Doğrulama Formu kullanılarak ‘’Satınalma Sorumlusu’’ tarafından doğrulandıktan sonra kullanıma sunulmaktadır. Satınalınan hammadde ve malzemeler ile ilgili herhangi bir problemle karşılanıldığında temin edilen firma ile irtibata geçilerek teknik destek alınmaktadır.          Kuruluş faaliyetlerinin mevcut işleyişi ile ilgili bir uygunsuzluk tespit edildiğinde Düzeltici Önceliyici Faaliyet  Prosedürü ne göre Düzeltici ve […]

iso 9001

proses parametreleri ile ilgili olarak sürekli ölçüm ve izleme yapılmaktadır. Prosesler için performans göstergeleri ve hedefleri belirlenmiş “Proses Performansları İzleme Tablosu”nda ilgili kontrol metotları ve kayıtları ile izlenmekte  ve ölçülmektedir Demir, çelik ithalat ve satışı, çelik çekme boru ithalat, imalat ve satışı  faaliyetleri ana süreç şemasında belirtilen proseslerden oluşmakta ve izlenmektedir. Ürünün kontrolü ve ölçülmesi […]

  İÇ TETKİK   kalite yönetim sisteminin uygunluğunu, etkinliğini ve sürekliliğini kontrol etmek üzere periyodik olarak tetkikler yapmaktadır. Ayrıca işlemlerin planlandığı ve belirlenen yöntemler doğrultusunda yapılıp yapılmadığı periyodik kontroller ile takip edilmektedir. Tetkikler, birbirinden bağımsız bölümlerde görev alan yetkili tetkikçiler tarafından yapılmaktadır. Tetkikçilere, kuruluş içi tetkikçi eğitimi verilmiş ve başarı seviyeleri tespit edilmiştir. İç tetkikler […]

iso 9001

  MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ   kalite politikasında da belirtildiği gibi müşteri memnuniyetine her zaman çok önem vermektedir. Bu doğrultuda periyodik olarak düzenlediği anketler ile müşteri beklentilerini tespit etmekte ve bu kriterler doğrultusunda müşteri memnuniyet anketleri düzenleyerek hedeflerinin gerçekleşmesini tespit etmektedir.

TANIMLAMA ve İZLENEBİLİRLİK Kuruluşumuzun tüm faaliyetleri kayıt altında tutularak, geriye dönük olarak izlenebilirlik sağlanmaktadır.İzlenebilirlik ve tanımlama müşteri takip programı üzerinden, sipariş numarası,müşteri adı,verilen ürün şeklinde sağlanmaktadır.          MÜŞTERİNİN MÜLKİYETİ müşterilerinin bilgilerini, fikri ürün detaylarını gizlilik taahhüdü ile zarar vermeden kullanmakta ve müşteri kaynağını güvence altına almaktadır. ÜRÜNÜN KORUNMASI Firmamız temin ettiği, hammadde-malzeme ve ekipmanları özenle […]

ISO Belgesi Proses

 ÜRETİM VE HİZMET SAĞLANMASI İÇİN PROSESLERİN GEÇERLİLİĞİ              Organizasyonundaki her konum için nitelik profillerini tespit etmiş ve personelinin niteliklerini kontrol etmektedir. Nitelikleri karşılama seviyesi yetersiz olan çalışanlar, eğitimler yolu ile nitelikleri arttırılmakta ve bu süreçte kaliteyi etkileyen noktalarda görevlendirilmemektedirler. Müşterilerinin gereksinimlerini karşılayabilmesi için konusunda uzman ve teknik eğitimini almış personelini […]

iso belgesi

Satınalma dokümanlarında sipariş edilen malzemelerin özelliklerine ait bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler; ¨    Tip, sınıf, derece veya diğer kesin tanımlamalar, ¨    Prosedürler, teknik şartnameler, herhangi bir yazılı tanıtıcı bilgiyi kapsar. SATIN ALINAN ÜRÜNÜN DOĞRULANMASI Satınalınan, hammadde veya malzemeler sipariş formu üzerinden Satınalma Sipariş Doğrulama Formu kullanılarak ‘’Satınalma Sorumlusu’’ tarafından doğrulandıktan sonra kullanıma sunulmaktadır. Satınalınan hammadde veya […]

iso belgesi

İşletmemiz faaliyet alanı kapsamında belirtilen çalışma konuları için gerekli olan kalite planlamasını yapmıştır. Kalite Planlaması kapsamında hizmete ait; Kalite hedefleri ve şartlar, Ürün-Hizmetin geçerli kılınması için kontrol kriterleri, Ürün-Hizmetin gerçekleşmesinin şartları tanımlanmıştır.   ÜRETİM PLANLAMA PROSEDÜRÜ   MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER   Müşteri memnuniyetine dayanan bir çalışma felsefesini benimsemiştir. Bu doğrultuda müşteri istekleri belirlenmektedir ve […]