Resmi Gazete Tarihi: 24.10.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26680
ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK
YÖNETMELİĞİ
(2004/108/AT)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve
donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde iç pazarın işleyişini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4 üncü maddenin (ç), (d) ve (i) bendlerinde belirtilen cihaz, donanım ve
sabit tesisatları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen cihaz ve donanımları kapsamaz:
a) 11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal
Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında bulunan donanım,
b) Havacılıkla ilgili mamüller, parçalar ve cihazlar,
c) Ticareti yapılan donanım olmamak kaydıyla, amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz donanımı.
Amatör telsizciler tarafından takılacak bileşenlerin tümü, amatör telsizciler tarafından tadil edilen ve bu
amatörler tarafından kullanılmak üzere tadil edilen ticarî donanım, ticareti yapılan donanım olarak kabul
edilmez.
ç) Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde çalışmalarını mümkün
kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya buna katkıda bulunma kabiliyeti olmayan donanım,
d) Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik bozulma sonucunda kabul edilemez
performans kaybı olmaksızın çalışan donanım.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,
a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun’a dayanılarak,
b) Avrupa Birliğinin Elektromanyetik Uyumluluk ile ilgili 2004/108/EC direktifine paralel olarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AT: Avrupa Topluluğunu,
b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, c) Bağışıklık: Donanımın elektromanyetik bir bozulma bulunduğu sırada performans kaybı olmaksızın
tasarlandığı şekilde çalışabilmesini,
ç) Cihaz: Nihaî kullanıcı için tasarlanmış ve elektromanyetik bozulma oluşturması veya performansı
bozulmadan etkilenmesi muhtemel tek bir işlevsel birim olarak satışa sunulan kullanıma hazır herhangi bir
tertibatı veya bu tertibatların bir kombinasyonunu; bu tanıma nihaî kullanıcı tarafından cihaza takılması
amaçlanan, elektromanyetik bozulma oluşturması veya performansının bu bozulmadan etkilenmesi muhtemel
aksamlar veya alt-bileşenler ile cihaz kombinasyonu olarak tanımlanan ve duruma göre hareketli tesisatlar ve
belli yerlerde hareket etmesi ve çalışması amaçlanan cihazların da dahil olduğunu,
d) Donanım: Herhangi bir cihaz veya sabit tesisatı,
e) Elekromanyetik bozulma: Donanımın performansını düşürebilen elektromanyetik gürültü, istenmeyen
bir sinyal veya yayılma ortamının kendisindeki bir değişikliği,
f) Elektromanyetik ortam: Belli bir yerde gözlenebilen bütün elektromanyetik olayları,
g) Elektromanyetik uyumluluk: Donanımın kendi elektromanyetik ortamında, aynı ortamda bulunan
donanımlarda tolere edilemeyen elektromanyetik bozulmaya yol açmaksızın tatminkâr bir şekilde çalışabilme
yeteneğini,
ğ) Emniyet amaçları: Can ve mal güvenliğinin sağlanmasını,
h) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
ı) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
i) Sabit tesisat: Önceden belirlenen bir yere monte edilen, kurulan ve sürekli olarak kullanılması
amaçlanan çeşitli tipte cihazların belli bir kombinasyonunu ve duruma göre diğer cihazları,
j) Topluluk: Avrupa Topluluğunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel Gerekler ve Uyumlaştırılmış Standartlar
Temel gerekler
MADDE 5 – (1) 1 inci maddede belirtilen donanım, Ek I’de yer alan temel gerekleri karşılamalıdır.
Uyumlaştırılmış standartlar
MADDE 6 – (1) Uyumlaştırılmış standart, bir “Avrupa Şartı” oluşturmak amacı ile Komisyon tarafından
belirtilen işlemlere uygun olan ve Avrupa standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilmiş teknik
şartnamedir. Uyumlaştırılmış standarda uymak zorunlu değildir.
(2) Uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun donanımın, Ek I’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu
varsayılır. Bu varsayım, uygulanan uyumlaştırılmış ulusal standardın veya standartların ve bu uyumlaştırılmış
ulusal standartlarda yer alan ilgili temel gereklerin kapsamı ile sınırlıdır.
(3) Bu Yönetmelik kapsamına giren cihazlarla ilgili Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen
uyumlaştırılmış ulusal standartlar ile bunların referansları olan uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının isimleri,
referans numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikler, bu standartların ilgili olduğu bu Yönetmelik belirtilmek
suretiyle, Bakanlıkça Resmî Gazete’de yayımlanır. Bakanlık bu bilgileri Komisyon’a iletilmek üzere Müsteşarlığa
bildirir. (4) Uyumlaştırılmış ulusal standartların mevcut olmadığı durumlarda Bakanlık çıkartılacak tebliğ ile Türk
Standartları Enstitüsünce hazırlanan ulusal standartların isimleri ve numaralarını Resmî Gazete’de yayımlar ve
bu standartların isimleri, numaraları ve metinlerini Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.
(5) Komisyonun, uyumlaştırılmış standartların Ek I’de belirtilen temel gerekleri veya ulusal standartların
bu gerekleri artık karşılamadığını bildirmesi halinde, sözkonusu standartların uygulamadan tamamen veya
kısmen çekilmesi gerektiği hususundaki Komisyon görüşüne uygun olarak bu standartlar Bakanlıkça geri çekilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirme İşlemleri,
CE Uygunluk İşareti ve Diğer İşaretler ve Bilgiler
Cihazların uygunluk değerlendirme işlemi
MADDE 7 – (1) Cihazların Ek I’de belirtilen temel gereklere uygunluğu Ek II’de tanımlanan işlemlerin
yerine getirilmesiyle sağlanmalıdır. Bununla birlikte, imalâtçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin
isteği doğrultusunda Ek III’te belirtilen prosedür de takip edilebilir.
CE uygunluk işareti
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe uygunluğu 7 nci maddede belirtilen işlemle tespit edilen cihaz, bu
uygunluğu gösteren ‘CE’ uygunluk işareti taşımalıdır. ‘CE’ uygunluk işaretinin iliştirilmesi imalâtçı veya
Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin sorumluluğundadır. ‘CE’ uygunluk işareti Ek V’te belirtildiği gibi
iliştirilmelidir.
(2) Cihazlara, ambalajlarına veya kullanma kılavuzuna, ‘CE’ uygunluk işaretinin anlamıyla ve/veya grafik
biçimiyle ilgili üçüncü tarafları yanıltabilecek işaretler iliştirilemez.
(3) Cihaza, ambalajına veya kullanma talimatına ‘CE’ uygunluk işaretinin görünülebilirliğini veya
okunabilirliğini engellememek şartıyla başka bir işaret iliştirilebilir.
(4) 10 uncu maddedeki şartlar saklı kalmak kaydıyla, yetkili bir kuruluş ‘CE’ uygunluk işaretinin uygun
olmayan bir şekilde iliştirildiğini tespit ederse, imalâtçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, cihazı bu
Yönetmeliğin ‘CE’ uygunluk işareti ile ilgili hükümlerine uygun hâle getirmelidir.
Diğer işaretler ve bilgiler
MADDE 9 – (1) Her bir cihaz; tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlamasını sağlayan diğer
bilgilerle tanımlanmalıdır.
(2) (Değişik.R.G.-20/2/2009-27147) Her bir cihazın beraberinde imalâtçısının adı, adresi ve imalâtçı
Türkiye’de yerleşik değil ise, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin veya cihazı Türkiye piyasasına arz etmekten
sorumlu kişinin adı ve adresi bulunmalıdır.
(3) İmalâtçı, cihaz hizmete alındığında Ek I’in birinci paragrafında belirtilen koruma şartlarına
uygunluğunu sağlamak üzere cihaz monte edilirken, kurulurken, bakımı yapılırken ya da kullanılırken alınması
gereken özel önlemlerle ilgili bilgileri vermelidir.
(4) Yerleşim alanlarında koruma şartlarına uygunluğu sağlanmayan cihazlarda, bu kullanım sınırlaması ile
ilgili açık bir bilgi yer almalı ve bu bilgi uygun olduğunda ayrıca ambalajın üzerinde de bulunmalıdır.
(5) Cihazın amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak için gerekli bilgiler cihazla birlikte verilen
kullanma kılavuzunda bulunmalıdır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Emniyet Tedbirleri
Emniyet tedbirleri
MADDE 10 – (1) Bakanlık, ‘CE’ uygunluk işareti taşıyan cihazın bu Yönetmelikte belirtilen şartları
karşılamadığını tespit ederse, cihazı piyasadan çekmek, piyasaya sunulmasını veya hizmete sunulmasını
yasaklamak veya serbest dolaşımını kısıtlamak için gerekli bütün tedbirleri alır.
(2) Bakanlık, Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona, alınan önlemleri nedenlerini ve özellikle de
uygunsuzluğun:
a) Cihazların 6 ncı maddede belirtilen uyumlaştırılmış standartlarlara uygun olmadığı durumlarda Ek I’de
belirtilen temel gerekleri sağlamamasından,
b) 6 ncı maddede belirtilen uyumlulaştırılmış standartların yanlış uygulanmasından,
c) 6 ncı maddede belirtilen uyumlulaştırılmış standartlardaki yetersizliklerden kaynaklanıp
kaynaklanmadığını bildirir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen tedbirin, uyumlaştırılmış standartlardaki bir eksiklik nedeniyle alındığı
durumlarda, Komisyon görüşleri Bakanlıkça dikkate alınır.
(4) Uygun olmayan cihazların, Ek III’te belirtilen uygunluk değerlendirme işlemine tâbi tutulmuş olmaları
halinde Bakanlık, Ek III’ün 3 üncü paragrafında belirtildiği üzere beyanda bulunan hakkında gerekli işlemi yapar ve
Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bilgi verir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Piyasaya Arz ve/veya Hizmete Alma, Donanımın Serbest Dolaşımı ve Cihazın
Toplatılması, Yasaklanması veya Serbest Dolaşımının Kısıtlanması
İle İlgili Kararlar
Piyasaya arz ve/veya hizmete alma
MADDE 11 – (1) Donanım; gerektiği şekilde kurulup, bakımı yapıldığında ve amacına uygun olarak
kullanıldığında bu Yönetmelikte belirtilen gereklere uygun olması halinde piyasaya arz edilebilir ve/veya
hizmete alınablir.
Donanımın serbest dolaşımı
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğe uygun donanımın piyasaya arzına ve/veya hizmete alınmasına,
elektromanyetik uyumlulukla ilgili gerekçelerle engel olunamaz.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilen gerekler, donanımın hizmete alınması veya kullanılmasıyla ilgili aşağıdaki
özel tedbirlerin uygulanmasını engellemez:
a) Belirli bir bölgede var olan veya var olduğu tahmin edilen elektromanyetik uyumluluk sorununu
çözmek için alınan tedbirler,
b) İyi tanımlanmış spektrum durumlarında emniyet amacıyla kullanıldığında kamu telekomünikasyon
ağlarını veya alıcı veya verici istasyonlarını korumak için emniyet sebepleriyle alınan tedbirler. (3) 3/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların
Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelikte yer alan tedbirler saklı kalmak kaydıyla, bu özel
tedbirler Bakanlık tarafından Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirilir.
(4) Donanımın bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hâle getirilinceye kadar piyasaya arz
edilemeyeceğine ve/veya hizmete alınamayacağına dair açık bir işaretin konulması şartıyla, ticarî fuarlarda,
sergilerde veya benzer etkinliklerde, bu Yönetmelikteki şartlara uygun olmayan donanımın tanıtılmasına
ve/veya sergilenmesine müsaade edilir. Tanıtım, ancak elektromanyetik bozulmayı önlemek için uygun
önlemler alınması kaydıyla yapılabilir.
Cihazın toplatılması, serbest dolaşımının yasaklanması veya kısıtlanması ile ilgili kararlar
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca, cihazı piyasadan çekmek, piyasaya arzını ya da hizmete
alınmasını yasaklamak, serbest dolaşımını kısıtlamak için alınan her türlü karar, dayandığı gerekçeleri ve
yürürlükteki mevzuat kapsamında başvurabileceği yollar ve bu yollara ait süre sınırlamaları ile birlikte ilgili
tarafa gecikmeden bildirilir.
(2) Birinci fıkrada belirtildiği şekilde bir karar alınması durumunda, özellikle kamu yararı için alınması
gereken tedbirlerin aciliyeti nedeniyle görüş alışverişinde bulunmanın mümkün olmaması halinde, imalâtçı,
yetkili temsilcisi veya herhangi bir diğer ilgili taraf önceden kendi görüşünü bildirme imkanına sahip olmalıdır.
ALTINCI BÖLÜM
Onaylanmış Kuruluşlar
Onaylanmış kuruluşlar
MADDE 14 – (1) Ek III’te belirtilen görevleri yerine getirmek için atanan kuruluşlar Bakanlık tarafından
Müsteşarlık aracılığıyla Komisyon’a bildirilir. Atanacak kuruluşlar belirlenirken, Ek VI’da belirtilen kriterler
uygulanır.
(2) Bu bildirimde, kuruluşların bu Yönetmelik kapsamındaki bütün cihazlar ve/veya Ek I’de belirtilen
temel gerekler için Ek III’te belirtilen görevleri yerine getirmek üzere atanıp atanmayacağı ya da atanma
kapsamının cihazların belirli özel hususlarıyla ve/veya kategorileriyle sınırlı olup olmadığı belirtilir.
(3) İlgili uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen değerlendirme kriterlerine uyan kuruluşların bu
uyumlaştırılmış standartlar kapsamında yer alan Ek VI’da belirtilen kriterlere uyduğu varsayılır.
(4) Onaylanmış kuruluşun atanması, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde ve Türkiye Cumhuriyeti Resmî
Gazetesi’nde yayımlanmalarını müteakip gerçekleştirilir.
(5) Bakanlık, bir onaylanmış kuruluşun Ek VI’da listelenen kriterleri artık karşılamadığını tespit ederse,
bunu Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sabit Tesisat
Sabit tesisat
MADDE 15 – (1) Piyasaya arz edilen ve sabit bir tesisata takılabilen cihazlar, bu Yönetmeliğin cihazla ilgili
hükümlerine tâbidir. (2) Bununla birlikte, belli bir sabit tesisata takılmak için tasarlanmış ve ticari olarak piyasada bulunmayan
cihazlar için bu Yönetmeliğin 5, 7, 8 inci ve 9 uncu maddelerinin hükümlerinin uygulanması zorunlu değildir. Bu
gibi durumlarda, cihaz ile birlikte verilen dokümanlar, sabit tesisatı ve tesisatın elektromanyetik uyumluluk
özelliklerini açıklamalı ve tesisatın uygunluğunu bozmamak için cihazın tesisata takılmasında alınması gereken
önlemleri göstermelidir. Dokümanlarda ayrıca, 9 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bilgiler
bulunmalıdır.
(3) Sabit tesisatın uygun olmadığına yönelik belirtilerin olması, özellikle tesisatın yol açtığı bozulmalarla
ilgili şikâyetler olması durumunda Bakanlık, sabit tesisatın uygun olduğuna dair kanıt isteyebilir ve gerekirse bir
değerlendirme işlemi başlatabilir.
(4) Uygunsuzluk tespit edildiğinde Bakanlık, sabit tesisatın Ek I’in birinci paragrafında belirtilen koruma
şartlarına uygun hale getirilmesi için gerekli tedbirleri alabilir.
(5) Bakanlık, sabit bir tesisatın ilgili temel gereklere uygunluğunu belirlemekten sorumlu kişi ya da
kişilerin tespiti ile ilgili hükümleri belirler.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Düzenleme yetkisi
MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili düzenleme yapmaya yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik
Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT), yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer düzenlemelerde yürürlükten kaldırılan
yönetmeliğe yapılmış atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış olarak kabul edilir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/7/2009 tarihine kadar piyasaya arz edilecek olan ve 30/12/2006 tarihli ve
26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT) hükümlerine
uygun olan donanımın piyasaya arz edilmesine ve/veya hizmete alınmasına engel olunmaz.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Ek I
5 inci Maddede Belirtilen Temel Gerekler
1-Koruma şartları
Donanım aşağıda belirtilen hususları sağlayacak şekilde en son teknolojiye göre tasarımı yapılmalı ve
imal edilmelidir:
a) Oluşan elektromanyetik bozulma, telsiz ve telekomünikasyon donanımın veya diğer donanımın
tasarlandıkları şekilde çalışmasına engel olacak seviyeyi aşmamalıdır. b) Donanımın tasarlandığı gibi kullanımı sırasında beklenen elektromanyetik bozulmaya karşı bağışıklık,
tasarlanan kullanımında kabul edilemez performans kaybına yol açmaksızın çalışmasını sağlayacak seviyede
olmalıdır.
2-Sabit tesisatla ilgili özel şartlar
Aksamların montajı ve tasarlanan kullanımı
Sabit bir tesisat iyi mühendislik uygulamaları kullanılarak ve aksamların tasarlanan kullanımıyla ilgili
bilgilere uyularak, birinci paragrafında yer alan koruma şartlarını karşılayacak şekilde kurulmalıdır. Bu iyi
mühendislik uygulamaları belgelenmeli ve belgeler sabit tesisat çalıştığı sürece, sorumlu kişi/kişiler tarafından
ilgili ulusal yetkili kuruluşların denetimine açık tutulmalıdır.
Ek II
7 nci Maddede Belirtilen Uygunluk Değerlendirme İşlemi
(İç Üretim Kontrolü)
1-İmalâtçı Ek I’in 1 numaralı paragrafında belirtilen koruma şartlarının karşılanması açısından, ilgili
olaylara göre cihazın elektromanyetik uyumluluk değerlendirmesini yapmalıdır. Atıfları Avrupa Birliği Resmi
Gazetesi’nde yayımlanmış olan ilgili tüm uyumlulaştırılmış standartların doğru uygulanması elektromanyetik
uyumluluk değerlendirmesi yapılmasına eşdeğer olacaktır.
2-Elektromanyetik uyumluluk değerlendirmesinde, tasarlanan bütün normal çalışma şartları dikkate
alınmalıdır. Cihazın farklı şekillerde düzenlenebildiği durumlarda elektromanyetik uyumluluk değerlendirmesi,
cihazın imalâtçı tarafından tasarlandığı gibi kullanımını tespit ettiği bütün muhtemel düzenlemelerde Ek I’in
birinci paragrafında belirtilen koruma şartlarını karşılayıp karşılamadığını teyit etmelidir.
3-Ek IV’te yer alan hükümlere göre, imalâtçı cihazın bu Yönetmeliğin temel gereklerine uygun olduğunu
gösteren teknik dosya düzenlemelidir.
4-İmalâtçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, teknik dosyayı cihazın son imal edildiği tarihten
itibaren en az on yıl süreyle yetkili kuruluşların incelemesine açık tutmalıdır.
5-Cihazın ilgili bütün temel gereklere uygunluğu, imalâtçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi
tarafından verilen AT uygunluk beyanı ile gösterilmelidir.
6-İmalâtçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, AT uygunluk beyanını cihazın son imal edildiği
tarihinden itibaren en az on yıl süreyle yetkili kuruluşların incelemesine açık tutmalıdır.
7-Ne imalatçı ne de yetkili temsilcisi Türkiye’de yerleşik değil ise, AT uygunluk beyanını ve teknik dosyayı
yetkili kuruluşların incelemesine açık tutma yükümlülüğü, cihazı Türkiye piyasasına arz eden kişiye aittir.
8-İmalâtçı, ürünlerin bu Ekin üçüncü paragrafında belirtilen teknik dosyaya ve bu Yönetmeliğin ilgili
hükümlerine uygun olarak imal edilmesini sağlamak için gerekli bütün önlemleri almalıdır.
9-Teknik dosya ve AT uygunluk beyanı Ek IV’te yer alan hükümlere uygun olarak düzenlenmelidir.
Ek III
7 nci Maddede Belirtilen Uygunluk Değerlendirme İşlemi 1-Bu işlem, aşağıdaki şekilde tamamlanan Ek II’nin uygulanmasından oluşur.
2-İmalâtçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi teknik dosyayı 14 üncü maddede belirtilen
onaylanmış kuruluşa sunmalı ve bununla ilgili onaylanmış kuruluştan değerlendirme istemelidir. İmalâtçı veya
Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, temel gereklerin hangi hususların değerlendirilmesi gerektiğini onaylanmış
kuruluşa belirtmelidir.
3-Onaylanmış kuruluş teknik dosyayı inceleyecek ve teknik dosyanın, bu Yönetmeliğin değerlendirilecek
şartlarının yerine getirilmiş olduğunu gerektiği şekilde gösterip göstermediğini kontrol edecektir. Cihazın uygun
olduğu teyit edilirse, onaylanmış kuruluş imalâtçıya veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisine cihazın uygun
olduğuna dair bir beyan vermelidir. Bu beyan, temel gereklerin onaylanmış kuruluş tarafından değerlendirilen
yönleriyle sınırlı olmalıdır.
4-İmalâtçı, onaylanmış kuruluşun beyanını teknik dosyaya koymalıdır.
Ek IV
Teknik Dosya ve AT Uygunluk Beyanı
1-Teknik dosya
Teknik dosya cihazın temel gereklere uygunluğunun değerlendirilebilmesini sağlamalıdır. Teknik dosya
cihazın tasarım ve imalâtını ve özellikle de:
– Cihazın genel bir tarifini,
– Varsa, kısmen ya da tamamen uygulanan uyumlaştırılmış standartlara uygunluğun kanıtını,
– İmalâtçının uyumlulaştırılmış standartları uygulamadığı veya kısmen uyguladığı durumlarda, Ek II’nin
birinci paragrafında belirtilen elektromanyetik uyumluluk değerlendirmesinin bir tarifini, yapılan tasarım
hesaplarının sonuçlarını, yapılan incelemeleri, deney raporlarını ve benzerlerini içerecek şekilde bu
Yönetmeliğin temel gereklerini karşılamak için alınan tedbirlerin açıklaması ve tarifini,
– Ek III’te belirtilen işlem izlendiğinde, onaylanmış kuruluştan alınan bir beyanı
kapsamalıdır.
2-AT uygunluk beyanı
AT uygunluk beyanı en azından aşağıdakileri içermelidir:
– Bu Yönetmeliğe bir atıf,
– 9 uncu maddenin (a) bendinde belirtildiği şekilde, ilgili olduğu cihazın tanımlanması,
– İmalâtçının adı ve adresi ve söz konusu ise Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
– Cihazın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlamak için, uygunluğun beyan edildiği
şartnamelere tarihli bir atıf,
– Beyan tarihi,
– İmalâtçı veya yetkili temsilcisini ilzama yetkili kişinin kimliği ve imzası.
Ek V 8 inci Maddede Belirtilen ‘CE’ Uygunluk İşareti
‘CE’ uygunluk işareti aşağıda gösterildiği şekilde ‘CE’ harflerinden oluşmalıdır:
‘CE’ işaretinin yüksekliği en az 5 mm olmalıdır. ‘CE’ işareti küçültüldüğünde veya büyütüldüğünde
yukarıdaki bölüntülü resimde verilen oranlara uyulmalıdır.
‘CE’ işareti cihaza veya bilgi plakasına iliştirilmelidir. Bunun mümkün olmadığı veya cihazın yapısı gereği
sağlanamadığı durumlarda varsa ambalajına veya varsa beraberinde verilen belgelere iliştirilmelidir.
Cihaz, ilgili Avrupa Direktiflerini uyumlaştıran, başka hususları kapsayan ve ‘CE’ uygunluk işaretini
öngören başka yönetmeliklerin de konusuna giriyorsa, ‘CE’ uygunluk işareti cihazın söz konusu başka
yönetmeliklere de uygun olduğunu gösterecektir.
Bununla birlikte, bu yönetmeliklerden bir veya daha fazlasının geçiş döneminde imalâtçıya hangi
düzenlemeleri uygulamayı seçme imkanını verdiği durumlarda, ‘CE’ uygunluk işareti yalnızca imalâtçının
uyguladığı yönetmeliklere uygunluğu gösterecektir. Bu durumda, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde
yayımlandığı şekliyle, uygulanan yönetmeliklerle ilgili bilgiler, yönetmeliklerin öngördüğü ve cihazla birlikte
verilen dokümanlarda, bildirimlerde veya talimatlarda verilmelidir.
Ek VI
Onaylanacak Kuruluşların Değerlendirilmesi İle İlgili Kriterler
1-Üye ülkeler tarafından onaylanan kuruluşlar aşağıdaki asgarî koşulları sağlamalıdırlar:
a) Personel ile gerekli araç ve donanımın varlığı,
b) Personelin teknik yeterliliği ve meslekî dürüstlüğü,
c) Bu Yönetmelikte öngörülen raporların hazırlanmasında ve doğrulama işleminin yapılmasında
bağımsızlık,
d) Söz konusu donanımla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bütün taraflarla, gruplarla veya kişilerle ilişki
içindeki çalışanların ve teknik personelin bağımsızlığı,
e) Personel tarafından mesleki gizliliğin muhafazası, f) Böyle bir sorumluluk ilgili ulusal mevzuat kapsamında yer almıyorsa, yasal sorumluluk sigortasının
bulunması.
2-Birinci paragrafta yer alan şartların yerine getirildiği, Bakanlık tarafından belirli aralıklarla kontrol
edilmelidir