MARKA NEDİR?

MarkaBir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlan gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisarı bir hak sağlamaz. Tescilli bir markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden, farklı unsurlarla kullanılması, markayı kullanma kabul edilir. Tescilli bir marka, başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir ve teminat olarak gösterebilir.

NEDEN MARKA TESCİLİ

Uzun yıllardan beri gündemde olmasına karşın, ülkemizde, gümrük birliğine de üye olduktan sonra, yurt dışından çok sayıda ikâme malların/hizmetlerin yurt içine girmesiyle artan rekabet nedeniyle yeni yeni kendini bulan bir uygulama marka. Piyasada aynı üründen/hizmetten çok sayıda olması, ürün/hizmet sahiplerini bir şekilde kendi ürünlerinin tanınmasını sağlayacak çalışmalar yapmaya itmektedir. Bunun için en uygun yol ise, ürünlerini/hizmetlerini diğerlerinden ayıracak adlandırmalar/işaretler kullanmak; yani, ürünlerine/hizmetlerine bir marka belirlemektir.

MARKA ÇEŞİTLERİ

TİCARET MARKALARI: Bir işletmenin imalatını ve /veya ticaretini yaptığı mallan, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir

HİZMET MARKALARI: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, birlikte kullanmak istedikleri markayı ticaret markası ve/veya hizmet markası olarak ad veya unvanlarını başvuru formu üzerindeki başvuru sahibi bölümüne birlikte yazarak başvuru yapabilirler.

GARANTİ MARKALARI: Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir

ORTAK MARKALAR: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan,bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

MARKA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Bir işaretin marka olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir.Bunlar

Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar,

Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar, Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,

MARKA SEÇİMİ VE MARKA OLUŞTURMA 

Marka, ticari bir varlıktır. Ama aynı zamanda, marka, bir pazarlama mesajı da taşır. Markanız, ürününüzün, pazardaki rakiplerinden en önemli ayrım noktalarından biridir ve o nedenle, doğru mesajı içermelidir.

MARKA BAŞVURUSU TESCİL SÜRECİ

MARKA BENZERLİK RESMİ ARAŞTIRMASI

Markanızın tescil edilme şansını %90 seviyesine çıkarmak için benzerlik resmi araştırması yaptırmadan tescil başvurusuna izin vermeyiniz.

Resmi araştırma harcı: bir sınıf için 31 YTL, ilave her sınıf için 20 YTL olup markanızı riske atmayacak kadar düşük maliyettir.

Son 15 yılda yapılan marka başvurularının %50 i reddedilmiştir. Bunlar arasında olmamalısınız.

BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI:

Marka sahibi bilgileri, Marka ve eşya listesi bilgileri, Vekil bilgileri, , marka logosunun hazırlanması, eksiksiz, doğru ve zamanında yapılmış bir başvuru için bilgi ve tecrübeye ihtiyaç vardır.

TPE İNCELEME VE ARAŞTIRMA SÜRECİ:

TPE marka uzmanı, şekli incelemeyi yapar, tamamlanması gereken noksanlık varsa 2 ay süre vererek tamamlanmasını ister.

Eksiklik yoksa, marka tescil kriterlerine göre incelemesini tamamlar, tescil edilebilir olduğuna karar verirse resmi marka bülteninde ilanına karar verir.

Tescil edilemeyeceğine karar verirse, gerekçesini belirterek reddeder.

TPE KARARINA İTİRAZ SÜRECİ:

Vekiliniz, Uzmanın red sebeplerini haklı bulmazsa, kendi kanıtlarını gerekçelerini bir dosya halinde hazırlar, müşterinin talimatını alarak itiraz eder.

İtiraz birimi, vekilin itirazlarını haklı bulursa resmi marka bülteninde ilanına karar verir. Haklı bulmazsa uzmanın red kararını onaylar.

TPE YİDK İTİRAZ SÜRECİ:

İtiraz kurulu ret kararını onaylarsa, Vekiliniz “YİDK” yeniden inceleme ve değerlendirme kurulu nezdinde firmanız adına son itiraz hakkını kullanır. Bu makam son itiraz kurulu nezdinde itiraz hakkınızı kullanır.

YİDK, kararını olumlu yönde verirse, resmi marka bülteninde ilana çıkarır. Üç ay ilanda kalır. Bu süre içinde marka sahiplerinin itirazları beklenir.

YİDK olumlu yönde karar vermezse, markanız reddedilir.

MAHKEME SÜRECİ:

YİDK kararlarına karşı itiraz edilebilecek merci, İhtisas mahkemeleridir.YİDK kararının tebliğ tarihi itibariyle 2 ay içinde dava açılmalıdır. İhtisas mahkemelerinin kararı ve yargı süreci marka hakkını sahibine teslim eder.

RESMİ MARKA BÜLTENİN İLAN SÜRECİ:

Resmi marka bülteninde ilanın yasal süresi 3 aydır. Bu süre, marka tescil ve başvuru sahiplerinin ilan edilen markaya karşı haklarını koruyabilmeleri için itiraz etme süresidir.

İlan süresi içinde itiraz gelmezse, TPE marka tescil harcının yatırılması için Vekile yazı yazarak süresi içinde yatırılmasını ister.

Vekil Tescil harcını yatırarak Marka tescil belgesinin düzenlenmesini TPE’den isteyen başvurusunu yapar. Ortalama 30 gün arasında Marka tescil belgesi çıkar.

İTİRAZ SÜRECİ:

Resmi Marka Bülteninde, daha önceki hak sahipleri kendi markalarına benzer bularak itiraz edebililer.

İtiraz edilmesi halinde TPE uzmanı itirazı inceler, itirazı haksız bulursa bunu itiraz sahibine bildirir. İtiraz sahibinin, bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde tekrar itiraz etme hakkı vardır. İtiraz sahibi bu hakkını kullanmaz ve tekrar itiraz etmezse, TPE, iki ayın sonunda markanın tesciline karar vererek, tescil harcının yatırılması için vekilinize yazı yazar.

Tekrar itiraz ederse; İtiraz ederse dosyanızın Yeniden inceleme ve Değerlendirme Kurulu

(YİDK)’na sevk edilir. Nihayi karar bu kurulda alınır.

TPE uzmanı itirazı haklı bulursa, marka başvurunuzu reddeder. Red kararının bildiriminden 2 ay içinde karara itiraz başvurusu yapılabilir.

Red kararına itiraz için; vekiliniz, itiraz edenin delilleri ile firmanızın delillerini karşılaştırarak karşı itiraz dosyasını hazırlayarak TPE’ye başvuru yapar.

TPE uzmanı, taraflardan gelen yazılar ve delilleri inceleyerek kararını verir. Kararı yine aynı ise dosyanızı TPE’nin en üst kurulu olan Yeniden inceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK)’na sevk eder. YİDK İtiraz edeni haklı bulursa markanızı geekçelerin belirterek reddeder.

YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULU SÜRECİ:

İtiraz sebeiyle reddedilen marka hakkınızı kazanmak için vekiliniz “YİDK” yeniden inceleme ve değerlendirme kurulu nezdinde firmanız adına itiraz son hakkını kullanır. Bu makam son itiraz merciidir.

YİDK, olumlu karar verirse, markanızın tesciline karar verir. İlgili daire tescil belgesi düzenleme harcı yatırılması için süre veren yazısını vekilinize gönderir.

Vekiliniz tescil harcını yatırır, varsa eksik evrakı ile birlikte TPE’ye başvurusunu yaparak tescil belgesinin düzenlenmesini ister. Ortalama 30-60 gün arasında Marka tescil belgesi çıkar.

YENİLEME:

Marka koruma süresi 10 yıldır. Süresi sona eren marka yenilenebilir. Yenileme süresi 10 yılın bitimine 6 ay kala yapılırsa ödenecek harç düşük olacaktır. 10 yılı 6 ay geçtikten sonra yapılan müracaatlarda geçerlidir. Ancak yatırılacak olan harç miktarı artar.

MARKA TESCİLİ SONRASI İŞLEMLER

Marka Yenileme İşlemi:
1.Marka Tescil Belge Aslı
2.Vekaletname.
3.Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi:
1.Marka Tescil Belge Aslı
2.Vekaletname.
3.Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi:
1.Devir sözleşmesi (noter tasdikli)
2.Marka tescil belgesi aslı
3.Vekaletname.
4.Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi:
1.Lisans sözleşmesi (noter tasdikli)
2.Marka tescil belgesi aslı
3.Vekaletname.

Veraset ve intikal:
1.Mahkeme kararı
2.Marka tescil belgesi
3.Vekil var ise mirasçılara ait Vekaletname (noter tasdikli)
4.Harç ve ücret ödendi belgesi

Tescilli Markaların Takibi:
1.Vekaletname.

İtiraz İşlemi:
1.Vekaletna

MARKA TESCİL SINIFLARI

 

1.SINIF

Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.

İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş plastikler.

gübreler ve topraklar.

Yangın söndürücü maddeler.

Ev ve kırtasiye amaçlı olmayan yapıştırıcılar.

2.SINIF

Boyalar, vernikler, laklar, pas önleyiciler, ahşabı koruyucu maddeler, boyalar için bağlayıcı ve inceltici maddeler, boya pigmentleri, metali koruyucu maddeler, ayakkabı boyaları; matbaa boyaları ve mürekkepleri, tonerler; besin maddelerini, ispençiyari ürünleri ve içecekleri boyamağa mahsus maddeler.

İşlenmemiş doğal reçineler.

Boyacılar, dekoratörler, matbaacılar ve sanatçılar için metal levhalar ve toz halde metaller.

3.SINIF

Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler.

Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler.

Sabunlar.

Diş bakımı ürünleri.

Aşındırıcı ürünler ( Zımpara bezleri, zımpara kağıtları, pomza taşları, pastalar dahil).

Parlatma ve bakım ürünleri (deri, vinil, metal, ahşap v.b.için ).

 4.SINIF

Sınai amaçlı yağlar, gresler (kesme sıvıları, toz emici-ıslatıcı ve bağlayıcı maddeler dahil).

Katı yakıtlar (odun hariç).

Sıvı ve gaz yakıtlar ile bunların katkıları.

Aydınlanma amaçlı mumlar, fitiller, yarı mamül vakslar, balmumları (vakslar), parafinler.

5. SINIF

İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler, kimyasal elementler.

Tıbbi amaçlı diyet maddeleri; zayıflatıcı ürünler; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve bitkisel içecekler.

Diş hekimliği için ürünler (aletler/cihazlar hariç).

Hijyen sağlayıcı ürünler ( pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri dahil).

Zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler.

Mekanlar için koku gidericiler, koku vericiler (kişisel kullanım amaçlı olanlar hariç).

Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar.

6. SINIF

Değerli olmayan maden cevherleri.

Adi metaller ile bunların alaşımları ve yarı mamülleri.

Metalden mamül inşaatlarda kullanıma mahsus malzemeler.

Barınma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma, çevreleme, depolama veya yerleştirme amaçlarıyla yapılmış metalden malzemeler ve araçlar (metalden merdivenler dahil).

Eleme, filtreleme, ve benzeri amaçlar için yapılmış metalden malzemeler.

Metalden mamül kapılar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunların kasaları ve aksamları.

Elektrik için olmayan madeni kablolar, teller.

Hırdavatçı (nalburiye) eşyası.

Havalandırma, ısıtma, kanalizasyon, telefon, yeraltı elektrik ve iklimlendirme tesisatları için havalandırma kanalları, menfezler, menfez kapakları, anemostadlar, borular, baca şapkaları, menhol (baca) kapakları, ızgaralar.

Metalden mamül işaretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tanıtma amaçlı malzemeler (tabelalar, panolar, plakalar dahil).

Metalden mamül sıvı veya gaz nakli amaçlı borular ve bunların bağlantı parçaları (sondaj boruları dahil).

Madeni para kasaları.

Metalden mamul demiryolu malzemeleri.

Madeni iskele babaları ve şamandıraları, madeni dubalar, deniz taşıtları için çapa demirleri.

Döküm işleri için madeni kalıplar (makine parçası olanlar hariç).

Adi metallerden veya bunların alaşımlarından yapılmış sanat eserleri.

Metalden mamül kapaklar, şişe kapakları.

Madeni direkler.

Kaldırma, yükleme ve nakil için madeni paletler, madeni halatlar, yük kaldırma ve taşımada kullanılan madeni askılar, bağlar, kolonlar, kuşaklar, bantlar ve şeritler, metal araç çekme halatları.

7. SINIF

Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için makineler, takım tezgahları ve bu amaçla kullanılan endüstriyel robotlar.

İş makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar.

Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar (asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler dahil).

Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve tahıl / meyve / sebze /gıda işlenmesinde kullanılan makineler ve robotik mekanizmalar.

Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve tertibatları.

Rulmanlar, bilyalı veya masuralı yataklar.

Lastik sökme ve takma makineleri.

Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler.

Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda sayılan makine ve araçlarla aynı işleve sahip robotlar.

Kaynak makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip robotlar.Matbaa makineleri .

Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma makineleri, etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri ve yukarıda sayılan makinelerle aynı işleve sahip robotlar ve robotik mekanizmalar.

Tekstil makineleri,dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar .

Makine veya motor parçası olmayan pompalar.

Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama makineleri (çamaşır / bulaşık yıkama makineleri dahil); zemin, halı veya döşeme temizleme amaçlı elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve bunların parçaları.

8. SINIF

Değerli madenlerden olanlar dahil çatallar, kaşıklar, bıçaklar ve kesme, doğrama,soyma amaçlı elektrikli olmayan kesici mutfak aletleri.

Kesici ve dürtücü silahlar.

Traş, epilasyon, manikür, pedikür, güzellik amaçlı kişisel bakım için kullanılan bu sınıfa dahil alet ve cihazlar (makaslar dahil).

Makine, cihaz ve taşıt onarımı, inşaat, ziraat, bahçecilik ve ormancılıkla ilgili elle çalışan (motorsuz) aletler.

9. SINIF

Bilimsel amaçlı ve laboratuarda kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları, göstergeler ve laboratuarlarda kullanılan malzemeler.

Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar (veri işlem, haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar bilgisayar yazılımları ve bilgisayar çevre donanımları dahil).

Manyetik, optik veya pozlanmış film halinde kayıt taşıyıcılar.

Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları.

Otomatik satış makineleri, bilet otomatları, nakit para çekme makineleri.

Makine ve cihazlarda kullanılan elektronik elemanlar.

Birim zamandaki tüketim miktarını ölçen sayaçlar ve zaman ayarlayıcıları.

Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar.

Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları.

Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları ( elektrik, elektronikte kullanılan kablolar ve güç kaynakları dahil).

Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan cihazlar (taşıt alarmları hariç), elektrikli ziller.

Ütüler; elektrikli ve buharlı ütüler, pres ütüler.

Trafikte kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve araçları.

Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil, yangın söndürme aletleri ve cihazları.

Elektrikli kaynak aparatları(kaynak elektrotları dahil).

Radarlar, denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve cihazlar.

Sinek ve haşaratı kovucu veya yok edici elektrikli cihazlar.

 

Binalar için otomatik kapılar, otomatik turnikeler, binalar ve araç kapıları için elektrikli,elektronik veya uzaktan kumandalı açma- kapama tertibatı.

Elektroliz ve galvaniz işleri için aparatlar; anotlar, katotlar.

Mıknatıslar, dekoratif mıknatıslar.

10. SINIF

Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar.

Yapay organlar ve protezler.

Tıbbi ortopedik malzemeler.

Ameliyathane giysileri ve steril örtüler.

Cinsel amaçlı aletler ve malzemeler.

Prezervatifler ( condom/kaput).

Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, bebekler için diş kaşıyıcılar.

11. SINIF

Aydınlatma cihazları (taşıtlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma armatürleri).

Isıtma ve buhar üretme tesisatı için cihazlar(Katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli sobalar, kuzineler dahil).

İklimlendirme ve havalandırma cihazları.

Soğutucular ve dondurucular.

Pişirme, kurulama ve kaynatmada kullanılan (kişisel bakım amaçlı olanlar dahil) elektrikle ve gazla çalışan aletler, makineler ve cihazlar ( çamaşır kurutma makineleri, saç kurutucuları ve el kurutma cihazları dahil).

Sıhhi tesisat, vitrifiye.

Su yumuşatma cihazları, su arıtma cihazları, su arıtma tesisatı, atık arıtma tesisatı.

Tıbbi amaçlı olmayan elektrikli alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar, elektrikli veya elektriksiz ayak ısıtıcıları, sıcak su torbaları (termoforlar).

 

Akvaryumlar için filtreler ve filtre-motor kombinasyonları.

 

Sanayi tipi pişirme, kurutma ve soğutma tesisatı.

 

Pastörize ve sterilize edici makineler.

 

12. SINIF

 

Motorlu kara taşıtları ve bu taşıtlar için motorlar, parçalar (motorsikletler, mopetler dahil).

 

Bisikletler ve bunların gövdeleri, gidonları, çamurlukları.

 

Taşıt kasaları, damperli kasalar, traktör römorkları, frigorifik kasalar, römork bağlantıları , taşıtlar için damperler, kaldırma tertibatları.

 

Taşıt koltukları, koltuklar için baş dayanakları, emniyetli çocuk koltukları, koltuk kılıfları, araba örtüleri(şekilli), güneşlikler.

 

Sinyaller ve yön sinyalleri için kollar, taşıt camları için silecekler, silecek kolları.

 

Taşıtlar için iç ve dış lastikler, tubles lastikler, lastik tamir takımları, taşıt lastikleri için yamalar, kaynak yamalar, taşıt lastikleri için supaplar.

 

Taşıt camları, emniyetli taşıt camları, taşıtlar için dikiz aynaları ve yan aynalar.

 

Patinaj zincirleri, takozlar.

 

Taşıtlar için portbagajlar, bisiklet ve kayak taşıyıcıları, seleler.

 

Lastik şişirme pompaları.

 

Taşıtlar için hırsız alarmları, kornalar.

 

Yolcular için emniyet kemerleri, havalı yastıklar.

 

Bebek arabaları, tekerlekli sandalyeler, pusetler.

 

El arabaları, pazar arabaları, tek veya çok tekerlekli el arabaları, market arabaları, ev eşyaları için tekerlekli taşıyıcılar.

 

Raylı taşıtlar: Lokomotifler, trenler, tramvaylar, vagonlar,teleferikler, telesiyejler.

 

Deniz taşıtları ve parçaları (motorları hariç).

 

Hava taşıtları ve parçaları (motorları hariç).

13. SINIF

 

Ateşli, havalı, yaylı silahlar ile bunlara ait kılıf ve askı kayışları.

 

Ağır silahlar, havanlar, roketler.

 

Havai fişekler.

 

Kişisel kullanım için koruyucu gazlar.

 14. SINIF

 

Kuyumculuk eşyaları ( taklitleri dahil); altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar ve bunlardan mamul takılar, kol düğmeleri, kravat iğneleri ve heykeller, biblolar.

 

Saatler ve zaman ölçme cihazları,(kronometreler, metronomlar ve parçaları, saat kordonları dahil).

15. SINIF

 

Müzik aletleri ve kutuları

16. SINIF

 

Kağıt, karton (mukavva) ve bunlardan yapılmış ürünler ( Kırtasiye amaçlı ürünler hariç).

 

Plastik malzemeden mamül ambalajlama ve sarma malzemeleri.

 

Matbaa ve ciltleme malzemeleri.

 

Basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar).

 

Kırtasiye, büro, eğitim ve öğretim malzemeleri (mobilyalar ve cihazlar hariç).

 

Büro makineleri.

 

Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar.

17. SINIF

 

Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler.

 

Yalıtım (izalasyon), dolgu ve tıkama malzemeleri ( derz dolguları, contalar, o-ringler dahil ).

 

Lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar için kullanılanlar dahil), boru, kılıf ve rakorları tekstilden hortumlar, yangın hortumları, madeni olmayan boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör hortumları.

18. SINIF

 

İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler.

 

Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar(Çantalar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtarlıklar dahil).

 

Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar.

 

Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.

19. SINIF

 

İnşaat, yol yapımı, tamirat, kaplama amaçlarıyla kullanılan kum, çakıl, mıcır, asfalt, zift, çimento, alçı gibi malzemeler.

Beton, alçı, toprak, kil, doğal ve  yapay taş, ahşap, plastik veya sentetik malzemelerden  imal edilmiş ve şekil almış yapı / inşaat / yol yapımı ve benzer amaçlı malzemeler, yapı elemanları,  taşınabilir bu malzemelerden yapılar, direkler, bariyerler ( ahşap ve sentetik malzemeden kapı ve pencereler dahil).

Yollar için metal, mekanik ve aydınlatmalı olmayan trafik işaretleri.

 

Beton, taş veya mermerden yapılmış anıtlar, heykeller.

 

Tabaka veya şerit halinde tabii veya sentetik yüzey kaplamaları, ısı ile yapıştırılabilen sentetik kaplamalar; çatılar için ziftli kartonlar; ziftli kaplamalar.

 

İnşaatlar için cam ürünleri.

 

Metalden olmayan prefabrik yüzme havuzları.

Akvaryum kumları.

20. SINIF

 

Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar, elbise askıları( ayaklı veya sabitlenenler).

 

Yatak şilteleri, yastıklar, tıbbi amaçlı olmayan havalı yataklar ve yastıklar, kampçılar için uyku tulumları, deniz yatakları.

 

Aynalar.

 

Arı kovanları , suni petekler ve petek çıtaları.

 

Bebekler için ana kucakları, parmaklıklı oyun parkları (iç mekanlar için), bebek beşikleri, yürüteçler.

 

Ahşap veya sentetik malzemeden mamul panolar, resimler, tablolar için çerçeveler, kimlik kartları, künyeler, isimlikler, etiketler.

 

Ahşap veya sentetik malzemeden mamul ambalaj, nakliye ve depolama amaçlı variller, fıçılar, bidonlar, hazneler (depolar), kutular, ambalaj kapları, nakliye amaçlı konteynerler, sandıklar, taşıma paletleri, bunlarla birlikte kullanılan kapaklar.

 

Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası, mobilya bağlantıları, açma kapama tertibatları.

 

Tahta, mum, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları.

 

Sepetler, balıkçı sepetleri.

 

Ev hayvanları için kulübeler, yuvalar, yataklar.

 

Ahşap veya sentetik malzemeden mamul portatif merdivenler, hareketli merdivenler.

 

Bambu perdeler, stor perdeler, şerit perdeler, dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler; perde kopçaları, perde halkaları, perde kancaları, perde çubukları.

21. SINIF

 

Elektriksiz temizlik aletleri gereçleri(Boya fırçaları hariç fırçalar, çelik talaşları, süngerler, çelik yünleri, üstüpüler, tekstilden mamul temizleme ve silme bezleri, bulaşık eldivenleri, elektrikli olmayan cilalama makineleri, halı süpürgeleri, sopalı yer paspasları dahil).

 

Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, taraklar.

 

Bu sınıfa dahil elektrikle çalışmayan ev ve mutfak gereçleri, çamaşır mandalları, kap-kacak, vazolar ( değerli metalden olanlar dahil ).

 

Ütü masaları ve kılıfları, çamaşır kurutmalıkları, elbise askıları.

 

Ev hayvanları için kafesler ve malzemeler, evlerde kullanılan bitki ve hayvan yetiştirme yerleri (terraryumlar).

 

Camdan, porselenden, seramikten, kilden süs ve dekorasyon eşyaları.

 

Fare kapanları, haşarat tuzakları, sinek yakalayıcılar, sinek raketleri (sineklik), tuvalet taşı delikleri için kapaklar.

 

Parfüm bekleri (yandığında koku yayan bekler), parfüm spreyleri ve vaporizatörleri (püskürteç),makyaj çıkartmak için elektrikli olmayan aletler, pudra ponponları, tuvalet eşyaları için kutular.

 

Püskürtmeli hortum başlıkları, sulama süzgeçleri için başlıklar, sulama aletleri, bahçe sulama süzgeçleri, musluklara takılan uçlar.

 

İşlenmemiş cam, yarı işlenmiş cam, dekorasyon için cam mozaikler ve cam tozları (inşaat için olanlar hariç), cam yünleri (izolasyon ve tekstil amaçlı olmayan).

 

Spor müsabakalarında verilen kupalar.

 22. SINIF

Halatlar,ipler, ip merdivenler, hamaklar, balık ağları ( metal olmayan araç çekme halatları dahil).

Çadırlar, tenteler, brandalar, yelkenler, otomobil örtüleri.

 

Tekstilden mamul ambalaj torbaları.

 

Kauçuk ve sentetik olmayan döşeme doldurma malzemeleri (yün, pamuk dahil).

 

Tekstil amaçlı sentetik elyaflar, işlenmemiş büküm elyafları, cam elyaflar.

23. SINIF

 

Tekstil amaçlı büküm iplikleri; dikiş, nakış ve örgü iplikleri, tireler, esnek iplikler.

24. SINIF

 

Dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar.

 

Ev tekstil ürünleri (bayraklar, flamalar, mendiller dahil).

25. SINIF

 

Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler,çoraplar.

 

Ayak giysileri.

 

Baş giysileri.

26. SINIF

 

Danteller ve nakışlar (aplikeler), güpürler, fistolar, dar dokumalar, şeritler ve kurdelalar, ekstraforlar, fitiller, giysiler için kumaştan yapılmış hazır harfler ve rakamlar, armalar, rütbe işaretleri, vatkalar.

 

Giysiler için düğmeler, kopçalar, halkalar, fermuarlar, ayakkabı ve kemer tokaları, perçinler, yapışkan bantlar, bağlar, toplu iğneler, iğneler, dikiş iğneleri, dikiş makinası iğneleri, tığlar ve örgü şişleri, iğne kutuları ve iğnelikler.

 

Yapma çiçekler, yapma meyvalar.

 

Takma saçlar ve saç aksesuarları.

27. SINIF

 

Halılar, kilimler, yolluklar,seccadeler.

 

Muşambalar, yapay çimen, döşemelik mantarlı muşamba (linoleum).

 

Spor amaçlı minderler.

 

Tekstilden olmayan duvar kaplamaları, duvar kağıtları.

28. SINIF

 

Oyunlar ve oyuncaklar.

 

Salonda oynanan oyunlar için aletler, makineler ve cihazlar ( jetonla çalışanlar dahil ).

 

Hayvanlar için oyuncaklar.

 

Çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar.

 

Jimnastik ve spor aletleri ile malzemeleri.

 

Suni yılbaşı ağaçları ve bunlar için süsler, suni karlar, çıngıraklar, eğlence (parti, diskotek vb.) süsleri, parti şapkaları

29. SINIF

Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri.

 

Kuru bakliyat.

 

Hazır çorbalar, bulyonlar.

 

Zeytin, zeytin ezmeleri.

 

Süt ve süt ürünleri (tereyağı dahil).

 

Yenilebilir bitkisel yağlar.

 

Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler.

 

Kuru yemişler.

 

Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin.

 

Yumurtalar, yumurta tozları.

 

Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri (polen, proteinler, karbonhidratlar dahil).

 

Patates cipsleri.

30.SINIF

Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler.

 

Makarnalar, mantılar, erişteler.

 

Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar.

 

Bal, arı sütü, propolis.

 

Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler.

 

Mayalar, kabartma tozları; unlu mamullerin formunu, rengini iyileştirici,

bayatlama süresini geciktirici doğal maddeler.

 

Her türlü un, irmikler, nişastalar.

 

Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri.

 

Çaylar, buzlu çaylar.

 

Şekerlemeler çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler.

 

Sakızlar.

 

Dondurmalar, yenilebilir buzlar.

 

Tuz.

 

Hububat (tahıl) ve mamülleri.

 

Pekmez

31. SINIF

Tarım ürünleri, bahçecilik ürünleri ve tohumlar.

 

Ormancılık ürünleri.

 

Canlı hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar dahil).

 

Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar.

 

Hayvan yemleri ve tıbbi amaçlı olmayan katkıları.

 

Malt (insan tüketimi için olmayan).

32. SINIF

Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar.

 

Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar, tonikler.

 

Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar.

33. SINIF

Alkollü içecekler (biralar hariç).

34. SINIF

 

Tütün ve tütün mamulleri.

 

Tütün içenlere mahsus malzemeler(Pipolar, puro ve sigara ağızlıkları küllükler, tütün kutuları, sigara sarmak için cep aletleri, sigara kağıtları, nargileler, çakmaktaşları, çakmaklar dahil).

 

Kibritler.

35.SINIF

 

Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri dahil).

 

Büro hizmetleri.

 

İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık , muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri  (ithalat-ihracat acente hizmetleri dahil).

 

Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri.

 

Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.

 

Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri ( belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir ).

36. SINIF

 

Sigorta hizmetleri.

 

Finansal ve parasal hizmetler.

 

Gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri.

 

Gümrük müşavirliği hizmetleri.

37. SINIF

İnşaat hizmetleri, inşaat araç – gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri.

 

Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri.

 

Kara araçları servis istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve yakıt dolumu).

 

Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri.

 

Hava taşıtlarınınbakım ve tamiri hizmetleri.

 

Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri.

Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri.

 

Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri.

Sınai makinelerin ve cihazların, büro makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri.

Saat tamiri hizmetleri.

 

Madencilik, maden çıkarma hizmetleri.

 

Ayakkabı, çanta, kemer tamiri hizmetleri.

38. SINIF

 

Radyo ve televizyon yayın hizmetleri.

 

Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama hizmetleri dahil).

 

Haber ajansı hizmetleri.

39. SINIF

 

Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralanması hizmetleri (tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, kurye hizmetleri dahil).

 

Araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri.

 

Tekne barındırma hizmetleri.

 

Boru hattı ile taşıma hizmetleri.

 

Elektrik dağıtım hizmetleri.

 

Su temin hizmetleri.

 

Taşıt ve malları kurtarma hizmetleri.

 

Malların depolanması, paketlenmesi ve sandıklanması hizmetleri.

 

Çöplerin depolanması ve taşınması hizmetleri, atıkların toplanması ve taşınması hizmetleri.

40. SINIF

 

Adi metallerin işleme hizmetleri.

 

Değerli metallerin işlenmesi hizmetleri.

 

Fotografik ve sinematografik ürünlerin işlenmesi hizmetleri (Banyo, baskı ve foto gravür hizmetleri dahil).

 

Gıdaların işlenmesi hizmetleri.

Hayvan kesim hizmetleri.

 

Deri ve kürk işleme hizmetleri.

 

Saraçlık hizmetleri.

Kumaş işleme hizmetleri, yün işleme hizmetleri.

 

Terzilik hizmetleri, nakış işleme hizmetleri.

 

Ahşap ve kereste işleme hizmetleri.

 

Sanat eserlerinin çerçevelenmesi hizmetleri.

 

Sıvı, kimyasal madde, gaz, hava işleme hizmetleri.

Cam ve optik cam işleme hizmetleri.

 

Malzemelerin montajı (üçüncü şahıslar adına) hizmetleri.

 

Diş teknisyenliği (döküm) hizmetleri.

Çömlekçilik hizmetleri.

 

Enerji üretimi hizmetleri, jeneratörlerin kiralanması hizmetleri.

 

Kağıdın işlenmesi.

 

Baskı hizmetleri, ciltçilik hizmetleri.

 

Plastik işleme hizmetleri.

41.SINIF

 

Eğitim ve öğretim hizmetleri.

 

Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.

 

Spor, kültür ve eğlence hizmetleri.

 

Dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri.

Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri.

 

Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri.

 

Fotoğrafçılık hizmetleri.

 

Tercüme hizmetleri.

42. SINIF

 

Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri.

Bilgisayar hizmetleri.

 

Bu sınıfa dahil olup mühendislik, mimarlık, bilgisayar hizmetleri kapsamına girmeyen her türlü tasarım hizmetleri; grafik sanat tasarım hizmetleri.

 

Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri.

43.SINIF

Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.

Geçici konaklama hizmetleri (gündüz bakımı (kreş) hizmetleri dahil).

 

Hayvan bakım evleri hizmetleri.

44.SINIF

 

Tıbbi hizmetler.

 

Güzellik bakımı hizmetleri.

 

Veterinerlik ve hayvancılıkla ilgili hizmetler.

 

Tarım, bahçecilik ve ormancılıkla ile ilgili hizmetler.

 

Huzurevi hizmetleri.

45.SINIF

 

Hukuki hizmetler ( sınai ve fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri dahil).

 

Güvenlik hizmetleri.

 

Evlendirme büroları hizmetleri.

 

Cenaze hizmetleri.

 

Giysi kiralama hizmetleri.

 

Yangın söndürme hizmetleri.

 

Refakat etme hizmetleri.

 YURTDIŞI MARKA TESCİLİ

Ulusal Marka Tescili:

Ulusal Marka Başvurusu başvuruları tercih edilen ülkelerde direk başvuruyu ifade etmektedir, bugün genelde herhangi bir bölgesel anlaşmaya ya da uluslararası anlaşmaya tabi olmayan ülkelerde tercih edilen bir başvuru şeklidir. Bu ülkelere örnek olarak Kuzey Afrika Ülkeleri, Güney Amerika Ülkeleri, Meksika, Kanada, Ortadoğu Ülkelerinin büyük bir kısmı verilebilir.

Bölgesel Marka Tescili:

Aynı bölgede bulunan ve birden fazla ülkenin bir araya gelmesiyle oluşan bölgesel kurumlarda başvuru bir bütün olarak kabul edilip tescil işlemi yapılır. Bu bölgelerden bir tanesi Hollanda Belçika ve Lüksemburg’un oluşturduğu Benelüks’dür. Benelüks Madrid Protokolü’ne de bir bütün olarak tabidir. Öte yandan, bir diğer Bölgesel Kurum ise OAPI-Afrika Fikri Haklar Örgütüdür. Bu örgütün üye ülkelerinde (Benin, Burkina-Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo,, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea (Conakry), Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo) tek başvuru ile bölgesel marka koruması sağlanmaktadır.

Madrid Protokulü:

Türkiye’nin 1999 yılında üye olduğu Madrid Protokolü bugün 75 adet olan üyesi ile en çok tercih edilen yurtdışı başvuru yöntemidir.

Gerekli Belgeler:

Türkiye’deki marka tescil belgesi veya başvuru belgeleri.
Faaliyet Belgesi
Vekaletname.
Marka Örneği (Markanın Türkiye’deki marka tescil belges