Yapı Malzemeleri Ce hakkinda yorumlarin ve açiklamalarin yer aldigi bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz. Bunla beraber Yapı Malzemeleri Ce nedir gibi sorularin yanitlarini bulmaya çalistik.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA

UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG/2011-01)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’nin (Yönetmelik) 4 üncü maddesinde tanımlanan “Teknik Şartnameler” in yayımlanma ve iptaline ilişkin hususları açıklığa kavuşturmaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, CE işaretinin malzemelere iliştirilmesini temin edecek Teknik Şartnameleri kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (89/106/EEC) dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında ortaya konan, Teknik Şartnamelerin yayımlanma esasları Yönetmelik ile belirlenmiştir.

(2) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen “ulusal düzeydeki standartlar” ile tüm Teknik Şartnamelerin iptaline ilişkin hususlar ve Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde ortaya konan CE işaretinden muaf olarak, CE işareti taşımasına gerek olmadan piyasaya sürülebilen yapı malzemelerine ilişkin uygulamalar bu Tebliğ ile ortaya konmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Standartların Yayımlanması

Uyumlaştırılmış standartların yayımlanması

MADDE 5 – (1) AB Resmi Gazetesinde yayımlanan ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, yürürlük tarihlerini, CE işareti taşımasının zorunlu kılındığı tarihleri içeren listeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanır.

(2) 17/12/2010 tarihli AB Resmî Gazetesi (Official Journal) C serisi 344 numara altında yayımlanan ve AB Komisyonu İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü’nün Yapı Malzemeleri Direktifi ile ilgili web sitesinde (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ index.cfm?fuseaction=cpd.hs) yayımlanan standartlar esas alınmak üzere, TSE’nin 21/12/2010 tarihine kadar yürürlüğe koyduklarının listesi, çalışmaları henüz TSE tarafından sonuçlandırılmamış olanlar da dahil olarak bu Tebliğ eki EK-1’de yayımlanmaktadır.

Ulusal düzeydeki standartların yayımlanması

MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde, uyumlaştırılmış standartların bulunmadığı durumda, temel gerekleri karşılayacak şekilde hazırlanan ulusal düzeydeki standartların AB Komisyonuna iletileceği ve Komisyon tarafından söz konusu standardın “uygunluğun ön kabulü”nden faydalanıp faydalanamayacağının Yapı Daimi Komitesi’nin görüşü doğrultusunda üye ülkelere bildirileceği ve AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanacağı belirtilmiştir. AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanan ulusal standartlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Şartnamelerin İptal Edilmesi

Uyumlaştırılmış standartlar ve Avrupa Teknik Onaylarının iptali

MADDE 7 – (1) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde anılan uyumlaştırılmış standartlar ve Avrupa Teknik Onay’larının ya da bunların oluşturulması için AB Komisyonu tarafından verilen talimatların, Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinin hükümlerini karşılamakta yetersiz olduğu kanısındaysa; bu görüşünü AB Komisyonu’na iletir. AB Komisyonu görüşünü gerekçesi ile birlikte Yapı Daimi Komitesi’ne iletir. Yapı Daimi Komitesi’nden gelen görüş doğrultusunda AB Komisyonu, söz konusu standart ve onayların yürürlükten kaldırılıp, kaldırılmayacağı konusunu Üye Ülkelere bildirir.

Ulusal düzeydeki standartların iptali

MADDE 8 – (1) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bir standardın, Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerindeki “uygunluğun ön kabulü”nden yararlanma şartlarını artık taşımadığı fikrinde ise, standart iptal teklifini AB Komisyonu’na bildirir. Komisyon, Yapı Daimi Komitesi’nin görüşü doğrultusunda, söz konusu standardın “uygunluğun ön kabulü”nden faydalanmaya devam edip etmeyeceğini üye ülkelere bildirir ve etmeyecekse, AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanan standart numarasını geri çeker.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CE İşareti Taşımadan Piyasaya Arz Edilebilecek Yapı Malzemeleri

Özel durumlar

MADDE 9 – (1) AB Komisyonu, Yapı Daimi Komitesi’nin görüşünden faydalanarak sağlık ve emniyet açısından büyük öneme haiz olmayan malzemeleri liste halinde hazırlayarak düzenli aralıklarla revizyondan geçirir. Bu tür malzemelerin piyasaya arz edilebilmesi için üreticinin yerleşik teknolojik kurallara uygun olarak yaptığı uygunluk beyanı yeterli olacaktır. Söz konusu yapı malzemeleri CE işareti taşımayacaktır.

(2) Bu yapı malzemelerinin listesi için, AB Resmî Gazetesin’de yayımlanma zorunluluğu yoktur. Bu amaçla, AB Komisyonu, internet sitesi gibi diğer duyuru olanaklarından faydalanmaktadır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı da, eş değerde bir duyurma yöntemi ile bu listeyi duyuracaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 10 – (1) 2/5/2010 tarih ve 27569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: YİG /2010 – 07”, ek ve değişiklikleriyle birlikte, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

Son günlerde ce belgesi danışmanlığı adına bir çok soru geldi. Bu yazı ce belgesi danışmanlığı hakkında merak edilen tüm bu konulara cevaplar arayacağız.