kanun-yonetmelik

 

KATEGORİ :  YÖNETMELİKLER  02.12.2011 
BAŞLIK :  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ

 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından

 

Resmi Gazete Tarihi: 08/09/2002

 

Resmi Gazete Sayısı: 24870

 

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, bina ve diğer inşaat mühendisliği işleri dahil olmak üzere tüm yapı

 

işlerinde daimi olarak kullanılmak amacıyla üretilecek yapı malzemelerinin taşıması gereken temel gerekleri,

 

bu malzemelerin tabi olması gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri, piyasa gözetimi ve denetimi

 

işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2 – Bu Yönetmelik, yapı işlerine ilişkin EK-I’de belirtilen temel gerekler açısından yapı

 

malzemelerine uygulanacak kuralları kapsar.

 

Hukuki Dayanak

 

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına

 

Dair Kanun, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 209 sayılı Kanun Hükmünde

 

Kararname ile değişik 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (f) bendi, 12 nci

 

maddesinin (a) bendi, 30/A maddesi ve hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

 

Yapı: Karada ve suda, kalıcı veya geçici, resmi ve özel, yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave,

 

değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli tesisleri,

 

Yapı malzemeleri: Bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerinde kalıcı olarak

 

kullanılmak amacıyla üretilen bütün malzemeleri,

 

Yapı işi: Hem bina hem de diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerini,

 

Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut

 

şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için

 

ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunların ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme,

 

etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari

 

olan düzenlemeyi,

 

(Mülga tanım: 01/12/2006 – 26363 S.R.G Yön/1.mad) ,

 

Dağıtıcı: Yapı malzemesi tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri yapı malzemesinin güvenilirliğine ilişkin

 

özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Piyasaya arz: Yapı malzemesinin, tedarik veya kullanım amacıyla, bedelli veya bedelsiz olarak piyasada

 

yer alması için yapılan faaliyeti,

 

Onaylanmış kuruluş: Deney, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, 29/06/2001 tarihli ve

 

4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”, 17/01/2002

 

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 7

 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21138.html 16.09.2010

 

tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 karar sayılı “Uygunluk

 

Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik” ve bu Yönetmelik’ de belirtilen esaslar

 

çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından belirlenerek

 

yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

 

Uygunluk değerlendirmesi: Yapı malzemesinin, bu Yönetmeliğe veya bu Yönetmelikte atıfta bulunulan

 

teknik şartnamelere uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her

 

türlü faaliyeti,

 

Piyasa gözetimi ve denetimi: Yapı malzemesinin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya piyasada

 

iken bu Yönetmeliğe veya bu Yönetmelikte atıfta bulunulan teknik şartnamelere uygun olarak üretilip

 

üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının Bakanlık tarafından denetlenmesini veya denetlettirilmesini,

 

Teknik şartname: Standartlar ile Avrupa teknik onayları,

 

Uyumlaştırılmış standart: Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nin C serisinde yayımlanan 89/106/EEC Direktifi

 

kapsamında uyumlaştırılmış standartlara paralel olarak hazırlanan standart numaraları, bu Yönetmeliğin

 

uygulanmasını teminen Bakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanan Türk Standartlarını,

 

(Değişik tanım: 01/12/2006 – 26363 S.R.G Yön/1.mad) Muayene: İnceleme yapma, uygunluk belgesi

 

verilmesi doğrultusunda tavsiyede bulunma ve fabrika veya başka bir yerde kalite kontrol çalışmalarını,

 

malzeme seçimini ve değerlendirmesini denetleme gibi belirli fonksiyonları belirli kriterler çerçevesinde yerine

 

getirebilme işlerini,

 

Deney: Verilen bir ürün, proses veya hizmetin belirlenmiş bir prosedüre göre bir veya birden fazla

 

karakteristiğinin tayin edilmesi amacıyla yapılan teknik çalışmayı,

 

Açıklayıcı dokümanlar: Uyumlaştırılmış standart oluşturmaya, Avrupa Teknik Onayı için ortak esaslar

 

belirlemeye veya diğer teknik şartnamelerin 6 ncı madde kapsamında tanınmasına yönelik olarak 5 inci

 

maddede ortaya konulan temel gerekleri somutlaştıran Komisyonun, Yapı Daimi Komitesine danışarak üye

 

ülkelerin teknik komitelerine hazırlattığı dokümanları,

 

Yapı Daimi Komitesi: AB üyesi ülkeler tarafından atanan temsilcilerden oluşan, 89/106/EEC direktifinin

 

uygulanmasından ve yürütülmesinden doğan sorunları inceleyen birimi,

 

Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

 

Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

 

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

 

Malzeme: Yapı malzemelerini,

 

TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

 

CEN: Avrupa Standardizasyon Komitesini,

 

CENELEC: Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesini,

 

AB: Avrupa Birliğini,

 

(Ek tanım: 16/07/2004 – 25524 S.R.G Yön/1.mad) Avrupa Teknik Onayı (ETA): Tâbi olduğu bir

 

uyumlaştırılmış standart ve/veya ulusal standart bulunmayan veyahut Komisyon tarafından standart

 

hazırlanması öngörülmeyen malzemelere ilişkin olarak,Açıklayıcı Dokümanlar çerçevesinde,Avrupa Teknik

 

Onay Organizasyonunca (EOTA) oluşturulan ortak esaslara göre, bunlar yok ise Açıklayıcı Dokümanlar

 

dikkate alınarak verilen kullanıma uygunluk belgesini,

 

(Ek tanım: 16/07/2004 – 25524 S.R.G Yön/1.mad) Onay Kuruluşu: Belirli yapı malzemeleri kapsamında

 

Avrupa Teknik Onayı vermek üzere Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen kamu kuruluşunu veya

 

özel kuruluşu,

 

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ Sayfa 2 / 7

 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21138.html 16.09.2010

 

(Ek tanım: 16/07/2004 – 25524 S.R.G Yön/1.mad) Avrupa Teknik Onay Organizasyonu (EOTA): Avrupa

 

Birliği üyesi ülkelerde Avrupa Teknik Onayı vermek üzere yetkilendirilmiş kuruluşların oluşturdukları teşkilâtı,

 

(Ek tanım: 16/07/2004 – 25524 S.R.G Yön/1.mad) Avrupa Teknik Onayı Ortak Esasları (ETAG): Bir

 

malzeme veya malzeme grubuna ilişkin olarak Açıklayıcı Dokümanlar çerçevesinde Yapı Daimi Komitesince

 

belirlenen ortak esasları,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM : Temel Gerekler, Teknik Şartnameler, Piyasaya Arz

 

Temel Gerekler

 

Madde 5 – Bir malzemenin teknik özelliklerini etkileyebilecek inşaat işlerine uygulanacak temel gerekler EKI’de

 

belirtilmiştir. İnşaat işinin niteliğine göre, bu gereklerin biri, bir kaçı veya hepsi uygulanabilir. İlgili temel

 

gereklerin, ekonomik açıdan makul bir kullanım ömrü boyunca yerine getirilmesi gerekir.

 

Coğrafi veya iklimsel farklılıklar veya ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki yaşam koşullarındaki farklılıklar

 

nedeniyle, her bir temel gerek, teknik şartnamelerde belirtilen sınıflandırmaların oluşturulmasını gerektirebilir.

 

Temel gerekleri somutlaştıran “Açıklayıcı Dokümanlar” Bakanlıkça tebliğ olarak yayımlanır.

 

Teknik Şartnameler ve CE Uygunluk İşareti

 

Madde 6 – İnşaat işlerinin uygun şekilde tasarlanıp yapılması şartıyla, içerisinde kullanıldıkları inşaat

 

işlerinin 5 inci maddede belirtilen temel gerekleri karşılamasına imkan veren malzemelerin CE işareti taşıması

 

halinde, kullanıma uygun olduğu kabul edilir. CE işareti, malzemelerin, üçüncü bölümde yer alan prosedür ile

 

dördüncü bölümde yer alan uygunluk değerlendirme prosedürleri dahil olmak üzere bu Yönetmeliğin bütün

 

hükümlerini karşıladığını gösterir.

 

Malzemelerin başka hususlar bakımından diğer direktiflere tabi olması durumunda ilgili tüm direktiflerin

 

gerekliliğini yerine getirmesi gerekir.

 

(Değişik fıkra: 01/12/2006 – 26363 S.R.G Yön/2.mad) Ancak bu direktiflerden bir veya birkaçı imalatçıya bir

 

geçiş sürecinde uygulanacak düzenlemelerde seçme hakkı veriyorsa CE işareti imalatçı tarafından uygulanan

 

direktife uygunluğu işaret eder.

 

CE İşareti:

 

a) Malzemenin, standart numaraları Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış olan uyumlaştırılmış

 

standartlara denk gelen Türk standardına uygun olduğunu;

 

b) Üçüncü bölümde yer alan prosedür çerçevesinde verilen Avrupa teknik onayına uygun olduğunu veya

 

c) Uyumlaştırılmış standartların bulunmaması durumunda, beşinci fıkrada belirtilen ulusal düzeydeki

 

standartlara uyduğunu

 

gösterir.

 

Uyumlaştırılmış standartların bulunmadığı durumda hazırlanan ulusal düzeydeki standartların 5 inci

 

maddede belirtilen temel gerekleri karşılaması gerekir. Komisyon tarafından Avrupa Birliği Resmi

 

Gazetesi’nde yayımlanan bu ulusal standartlar Bakanlık tarafından da Resmi Gazetede yayımlanır.

 

(Değişik fıkra: 01/12/2006 – 26363 S.R.G Yön/2.mad) İmalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili

 

temsilcisinin yukarıda dördüncü fıkranın (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen teknik şartnameleri uygulamaması

 

veya bir kısmını uygulaması hâlinde, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrası ve EK-III’te belirtilen kurallar

 

uygulanır.

 

(Değişik fıkra: 01/12/2006 – 26363 S.R.G Yön/2.mad) CE işareti, malzemelerin birinci, ikinci ve altıncı fıkra

 

hükümlerinin gereklerini sağladığını gösterir. CE işaretinin, duruma göre malzemeye, malzemeye iliştirilen bir

 

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ Sayfa 3 / 7

 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21138.html 16.09.2010

 

etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilmesinden imalatçı veya Türkiye’de

 

yerleşik yetkili temsilcisi sorumludur. CE işaretinin örneği ve kullanımına ilişkin şartlar EK-III’de gösterilmiştir.

 

Piyasaya Arz

 

Madde 7 – Yapı işlerinde kullanılmak üzere piyasaya arz edilmesi hedeflenen yapı malzemelerinin, kullanım

 

amacına uygun olması zorunludur. Bu nedenle, bu malzemelerin kullanıldıkları, monte edildikleri,

 

uygulandıkları veya tesis edildikleri yapı işlerinin, gerektiği gibi tasarlanması, inşa edilmesi ve 5 inci maddede

 

belirtilen temel gereklere ilişkin yönetmelik ve şartnamelere tabi olması gerekir.

 

Piyasaya arz edilecek malzemelerin bu Yönetmelik hükümlerini karşılaması gerekir. Ancak, uyumlaştırılmış

 

standartlarda ve Avrupa teknik onaylarında aksi yönde hükümler bulunmaması halinde, AB’yi kuran

 

anlaşmayla tutarlı olan ulusal mevzuata göre üretilen malzemelerin piyasaya arzına izin verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Avrupa Teknik Onayı

 

Madde 8 – Avrupa teknik onayı, malzemenin kullanıldığı inşaat işlerine ilişkin temel gereklerin yerine

 

getirilmesini esas alarak, bir malzemenin kullanımının, amaçlanan kullanıma uygun olduğunun teknik açıdan

 

saptanmasıdır.

 

Avrupa teknik onayı aşağıdaki özellikleri taşıyan malzemelere verilebilir.

 

a) Avrupa Birliğince uyumlaştırılmış bir standart veya kabul gören bir ulusal standardın bulunmadığı veya

 

uyumlaştırılmış bir standardın oluşturulması doğrultusunda bir faaliyetin bulunmadığı ve Komisyonun standart

 

hazırlamanın mümkün olmadığı veya kısa sürede hazırlanamayacağını belirttiği malzemeler,

 

b) Avrupa Birliğince uyumlaştırılmış veya kabul gören ulusal standartlardan büyük ölçüde sapma gösteren

 

malzemeler.

 

Uyumlaştırılmış bir standardın hazırlanmakta olduğu durumlarda da; bir malzeme veya malzeme grubu için

 

Avrupa teknik onayına ilişkin ortak esasların bulunması halinde, 2 nci fıkranın (a) bendinde yer alan hükümler

 

Avrupa teknik onayı verilmesine engel teşkil etmez. Bu uygulamaya, ilgili uyumlaştırılmış standardın yürürlüğe

 

girmesine kadar devam edilir.

 

c) Bir malzeme veya malzeme grubuna yönelik Avrupa teknik onayı, açıklayıcı dokümanlara başvurularak

 

ve Yapı Daimi Komitesinin görüşü alınarak o malzemeye veya malzeme grubuna ilişkin ortak esaslar

 

çerçevesinde yürütülen inceleme, deney ve bunlar sonucunda yapılacak bir değerlendirmeye dayanılarak

 

verilir. Açıklayıcı dokümanlar, Bakanlık tarafından yayımlanır.

 

d) Bir malzeme veya malzeme grubu için ortak esasların bulunmadığı veya henüz oluşturulmadığı hallerde

 

EK-II’de anılan teşkilat çatısı altında ortak hareket eden onay kuruluşlarının malzeme hakkında esas aldıkları

 

temel gerekler ile birlikte açıklayıcı dokümanlar dikkate alınarak Avrupa teknik onayı verilir.

 

Avrupa teknik onayı, 5 yıllık bir süre için verilir. Bu süre, uzatılabilir.

 

Madde 9 – (Değişik madde: 01/12/2006 – 26363 S.R.G Yön/3.mad)

 

Bir malzeme veya malzeme grubuna yönelik Avrupa teknik onayı, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili

 

temsilcisinin isteği üzerine, EK-II’de belirtilen prosedür çerçevesinde, Bakanlık tarafından görevlendirilen

 

onaylanmış kuruluşlarca verilir. Bakanlık, Avrupa teknik onayını vermek üzere görevlendirdiği onaylanmış

 

kuruluşların isim ve adresini, Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir.

 

Avrupa teknik onayı vermek üzere görevlendirilen onaylanmış kuruluşların, yeni malzemelerin kullanıma

 

uygunluğunun bilimsel ve pratik bilgilere dayanarak tespit edilmesini, imalatçıların veya Türkiye’de yerleşik

 

yetkili temsilcilerinin çıkarları açısından tarafsız kararlar alınmasını, dengeli bir değerlendirmenin

 

sağlanmasını temin etmek üzere ilgili bütün tarafların katkılarının alınmasını sağlamaları gerekir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Uygunluk Teyidi

 

Madde 10 – (Değişik fıkra: 01/12/2006 – 26363 S.R.G Yön/4.mad) Malzemelerin 6 ncı maddede belirtilen

 

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ Sayfa 4 / 7

 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21138.html 16.09.2010

 

teknik şartnamelerin gereklerine uygunluğunun ispatlanmasından imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili

 

temsilcisi sorumludur.

 

Uygunluğu beyan edilmiş malzemelerin 6 ncı maddede belirtilen teknik şartnamelere uygun olduğu

 

varsayılır. Uygunluk, EK-III çerçevesinde, teknik şartnamelere dayanılarak yürütülen deney veya elde edilen

 

diğer kanıtlara bağlı olarak tespit edilir.

 

Bir malzemenin uygunluğunun kabul edilmesi şu hususlara bağlıdır:

 

a) (Değişik bent: 01/12/2006 – 26363 S.R.G Yön/4.mad) İmalatçının, üretimin ilgili teknik şartnamelere

 

uygun olarak yapılmasını sağlamak üzere fabrika üretim kontrol sistemine sahip olması; veya

 

b) İlgili teknik şartnamelerde belirtilen belli malzemeler için fabrika üretim kontrol sisteminin yanı sıra, bir

 

onaylanmış kuruluşun, malzeme veya üretim kontrolünün değerlendirilmesinde ve gözetiminde rol alması.

 

Komisyon tarafından belirlenerek, teknik şartnamelerde ve ilgili yayınlarda yayımlanan, hangi malzeme

 

veya malzeme grubuna üçüncü fıkra çerçevesinde hangi prosedürün uygulanacağı Bakanlıkça tebliğ olarak

 

yayımlanır.

 

Özel üretimlerde ve seri olmayan üretimlerde, sağlık ve emniyet açısından özel önem arz eden

 

malzemelere yönelik teknik şartnamelerde aksi öngörülmediği durumda, üçüncü olasılık olarak EK-III’ün 2 nci

 

maddesinin (ii) bendi çerçevesinde yapılan uygunluk beyanı yeterli kabul edilir.

 

Madde 11 – (Değişik madde: 01/12/2006 – 26363 S.R.G Yön/5.mad)

 

Söz konusu prosedürler EK-III çerçevesinde izlendiğinde:

 

a) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendindeki durumda, uygunluk beyanı, imalatçı veya

 

Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından yapılır.

 

b) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendindeki durumda, bir üretim kontrol ve gözetim sisteminin

 

veya malzemenin uygun olduğuna ilişkin uygunluk belgesi, onaylanmış bir belgelendirme kuruluşu tarafından

 

verilir.

 

İmalatçının uygunluk beyanı veya uygunluk belgesi, imalatçıya veya Türkiye’de yerleşik yetkili

 

temsilcisine CE işaretini malzemeye, malzemeye iliştirilecek etiket üzerine, ambalaja veya ilgili ticari

 

dokümanlara iliştirme hakkını verir. CE işaretinin örneği ve uygunluk teyidi prosedürleri çerçevesindeki

 

kullanımına ilişkin kurallar EK-III’te yer almaktadır.

 

Madde 12 – CE işaretinin, bu Yönetmelik ile 17/01/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

 

15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 karar sayılı “CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına

 

Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak kullanılması zorunludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM : Özel Hükümler

 

Madde 13 – Belli bir malzemeyle ilgili olarak teknik şartnamenin mevcut olmaması halinde, bir AB üyesi

 

ülkedeki bir onaylanmış kuruluş tarafından, Türkiye’de yürürlükte olan metotlara veya eşdeğer sayılan diğer

 

metotlara uygun olarak yapılan deney ve muayenelerden geçen malzemenin, talep edilmesi halinde, bu

 

Yönetmelik hükümlerini karşıladığı kabul edilir.

 

İhraç edilecek bir ürün için hedef AB üyesi ülkede yürürlükte bulunan kurallara göre deney ve muayeneleri

 

yürütmek üzere onay vermek istediği kuruluşu, Bakanlık, Müsteşarlık aracılığıyla, söz konusu ülkeye bildirir.

 

Ülkeyle yapılacak bilgi alışverişi Müsteşarlık aracılığıyla sağlanır. Söz konusu bilgi alışverişinin

 

tamamlanmasından sonra, belirlenen kuruluş, Bakanlık tarafından onaylanır. Şüpheye düşülmesi halinde,

 

kanıt göstermek suretiyle, Bakanlık, Müsteşarlık aracılığıyla Komisyonu haberdar eder.

 

Türkiye’de yürürlükte bulunan standart ve şartnamelere göre deney ve muayene yapmak üzere bir AB

 

üyesi ülke tarafından yetkilendirilen ve Türkiye’ye bildirilen bir kuruluşun, deney ve muayeneleri gerektiği

 

şekilde yapmadığının tespit edilmesi halinde, Bakanlık, durumu Müsteşarlık aracılığıyla söz konusu kuruluşun

 

onaylandığı AB üyesi ülkeye bildirir. Söz konusu üye ülkenin alınan önlemler konusunda makul bir süre

 

zarfında bilgi vermemesi veya alınan önlemlerin yetersiz olduğunun tespit edilmesi durumunda, Bakanlık, söz

 

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ Sayfa 5 / 7

 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21138.html 16.09.2010

 

konusu malzemenin piyasaya arzını ve kullanılmasını yasaklar ve durumu, Müsteşarlık aracılığıyla, diğer AB

 

üyesi ülkeler ile Komisyona bildirir.

 

Madde 14 – Bir AB üyesi ülkede, 13 üncü maddede belirtilen prosedür çerçevesinde verilen raporlar ve

 

uygunluk teyitleri, Türkiye’de bunlara denk gelen ulusal mevzuatla eşdeğer tutulur.

 

ALTINCI BÖLÜM : Onaylanmış Kuruluşlar

 

Madde 15 – (Değişik fıkra: 16/07/2004 – 25524 S.R.G. Yön/2.mad) *2* Bu Yönetmelik kapsamına giren

 

malzemeler ile ilgili olarak uygunluk belgesi düzenleyecek, muayene ve deney faaliyetlerini yürütecek

 

belgelendirme kuruluşları, muayene kuruluşları ve deney laboratuarları ve ayrıca Avrupa Teknik Onayı

 

verecek onay kuruluşları ile ilgili olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, 17/1/2002 tarihli ve

 

24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara

 

Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Belgelendirme kuruluşları, muayene kuruluşları ve deney laboratuvarları, EK-IV’de yer alan kuralları

 

karşılamak zorundadır.

 

Birinci fıkrada belirtilen kuruluş ve laboratuvarlar, bunların uygunluk değerlendirmesi yapacağı malzemeler

 

ve görevlendirildikleri alanlar, Bakanlık tarafından yayımlanacak tebliğlerde belirtilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM : Piyasa Gözetimi ve Denetimi

 

Madde 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini karşıladığı beyan edilen bir malzemenin 5 inci ve 6 ncı madde

 

hükümlerine uymadığının tespit edilmesi halinde, söz konusu malzemenin piyasadan çekilmesi, piyasaya

 

arzının engellenmesi, serbest dolaşımının sınırlandırılması ve bunlarla ilgili bildirimler 17/01/2002 tarihli ve

 

24643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 karar sayılı “Ürünlerin Piyasa

 

Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM : Bildirime İlişkin Esaslar, Cezai Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

 

Bildirime İlişkin Esaslar

 

Madde 17 – Avrupa Konseyinin yapı malzemeleriyle ilgili 93/68/EEC sayılı Direktifi ile değişik 89/106/EEC

 

sayılı Direktifine uygun olarak hazırlanan bu Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra, Bakanlık

 

tarafından Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona iletilir.

 

Cezai Hükümler

 

Madde 18 – Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

 

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

 

Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi

 

Ek Madde 1 – (Ek madde: 16/07/2004 – 25524 S.R.G. Yön/4.mad) Bu Yönetmeliğin uygulanmasının ve

 

işlerliğinin sağlanması amacıyla, gerektiğinde,Bakanlık koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile

 

özel kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi kurulabilir. Bu komiteye

 

iştirak edecek kurum ve kuruluşlar ve komitenin çalışma usul ve esasları Bakanlıkça yayımlanacak bir tebliğ

 

ile düzenlenir.

 

Geçici Madde 1 – (Ek madde: 16/07/2004 – 25524 S.R.G. Yön/5.mad;Değişik madde: 02/01/2005-25688

 

S.R.G. Yön/1.mad;Değişik madde:18/02/2006-26084 S.R.G. Yön/1.mad)

 

(1) Bu Yönetmelik ile öngörülen uyumlaştırılmış standartlar ile uyumlaştırılmış standartlarca kaldırılan veya

 

yürürlükte tutulan mecburi uygulamadaki ulusal standartlara tabi ürünler, 1/1/2007 tarihine kadar piyasaya arz

 

edilebilir.

 

Geçici Madde 2 – (Ek madde:18/02/2006-26084 S.R.G. Yön/1.mad)

 

(1) Geçici Madde 1 ile belirlenen ürünlerin dışında bu Yönetmelik ile öngörülen uyumlaştırılmış standartlara

 

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ Sayfa 6 / 7

 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21138.html 16.09.2010

 

uygun üretilen ürünler, 1/1/2007 tarihine kadar, Yönetmeliğin işaretleme hükümlerine uyma şartı

 

aranmaksızın, güvenli olmak kaydıyla piyasaya arz edilebilir.

 

Yürürlük

 

Madde 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden yirmibir ay *1* sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

Ekleri Html olarak görmek için fihristi kullanınız.

 

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ Sayfa 7 / 7

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21138.html 16.09.2010