Yatırım Teşvik Belgesi almak, devlet yardımlarından yararlanmak en tabii hakkınızdır.

Devletin teşvik belgesi vermesi, asgari yatırım harcaması ile fiili üretim yapabilen bir tesisin kurulmuş olması içindir.

Kurumun görmek istediği üretim yapılabildiği ve asgari yatırım harcamasının yapıldığının tespiti ile Yatırım Teşvik Belgesi kapatmasının “Tamamlama Vizesi” yapılabilmesidir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

Yatırım Teşvik Belgesi yatırımcının yatırım yapması, istihdam yaratması maksadıyla devlet desteklerinden yararlanması için verilir. Yatırımcı kapatma başvurusu yaptığı zaman yatırımın gerçekleştiğini yerinde görerek tamamlama vizesini verilir.

Yatırımın tamamlanmış olması, yararlanılan devlet desteklerinin hedefine ulaşması demektir.

1.Kapatma Başvuru süresi: Yatırımcıların, teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay (6) içinde tamamlama vizesi için Müsteşarlığa başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi halinde Müsteşarlık tamamlama vizesi işlemlerini “Resen”başlatarak belgeyi iptal edebilir..

2.Tamamlama vizesi Ekspertiz işlemleri Müsteşarlık veya Müsteşarlık tarafından görevlendirilen valilikçe veya odaca veya bankaca yapılması halinde görevlendirilen mercinin kadrolu elemanlarından oluşan 2 eksper ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavirin yapacakları inceleme sonucunda müştereken düzenlenecek rapora istinaden ilgili mercice de yapılabilir.

3.Fon veya Bütçe kaynaklı kredi veya faiz desteği ihtiva eden teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri, ekspertiz raporunun ilgili merci tarafından Müsteşarlığa gönderilmesini müteakip Müsteşarlıkça yapılır.

4.Mücbir Sebep: Tabii afet ve/veya yangın nedeniyle tamamlama vizesine ilişkin aranan belgelerin ibraz edilememesi durumunda tamamlama vizesine ilişkin talepler;

a)Belge kapsamında ithali yapılan makine ve teçhizata ilişkin ilgili gümrük idaresinden temin edilecek gümrük giriş beyannamelerinin onaylı örneklerinin,

b)Alımı gerçekleştirilen yerli makine ve teçhizata ait satıcı firmalardan temin edilecek fatura nüshalarının,

c)Varsa diğer yatırım harcamalarına ait ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilecek belgelerin,

d)Arsa bedeli için ilgili tapu dairesinden temin edilecek tapu örneğinin,

e)Bina-inşaat harcamaları için ilgili belediyeden temin edilecek yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanım izin belgesi örneğinin,

f)Tabii afet ve/veya yangın durumunu tevsik eden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri veya itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak rapor ile varsa sigorta poliçesi örneği ile sigorta hasar ekspertiz raporu ve ilgili sigorta şirketinin hasarı karşılayıp karşılamadığına ilişkin yazının, Müsteşarlığa ibraz edilmesini müteakip sonuçlandırılabilir.

Ayrıca, tabii afet ve/veya yangın neticesinde bina ve/veya makine-teçhizatın hasara uğraması nedeniyle üretim faaliyetinin durduğu veya aksadığı yatırımlarda, söz konusu tabii afet veya yangından önce alınmış olan kapasite raporu veya onaylı örneğinin ibraz edilmesi kaydıyla ve yatırımcıların mağduriyetinin önlenmesi, yatırımın ekonomiye kazandırılması ve istihdam sağlanması hususları da dikkate alınarak, bu konudaki yatırım talepleri “YENİLEME” niteliğinde değerlendirilip yürürlükteki destek unsurlarından faydalandırılmak üzere yeni teşvik belgesi düzenlenebilir.

GEREKLİ BELGELER 

1.Yatırım Teşvik Belgesi, İthal/Yerli Makine Listesi ve Döviz Kullanım Belgesi aslı

2.Gerçekleşen makine alımları için Gümrük Giriş Beyannamesi (ithal) ve Fatura (Yerli) alım   fotokopileri

3.Bina İnşaat ve Diğer yatırım harcamaları varsa fatura fotokopileri

4.İthal ve Yerli Makine Gerçekleşme Listeleri

5.Bina İnşaat ve Diğer Yatırım Harcamaları

6.Yatırım Takip Formu

7.Karar ve Taahhütname

8.Kredi Kullanım Yazısı (Kredi kullanılmış ise)

9.İmza Sirküleri

İşlemlerimiz

1.Kapatma işlemleri ile ilgili menfaatleriniz, sorumluluklarınız ve süreçler hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlar.

2.Yatırım Teşvik Kapatma dosyanızı hazırlar, ilgili kuruma başvuru yapar, tesislerinizin tamamlandığını yerinde görmek üzere gelecek ekspertiz heyetinin gelişini organize eder, Kapatılmış Yatırım Teşvik Belgenizi ve eklerini firmanıza gönderir.

iso-belgesi-nasil-alinir